História fakulty

Filozofická fakulta UKF v Nitre spája svoje začiatky s februárom 1993, kedy rozhodnutím senátu Vysokej školy pedagogickej v Nitre vznikla Fakulta humanitných vied. Viaceré odbory na fakulte však výrazne participovali na humanitnom vzdelávaní už pôde Pedagogického inštitútu (1959–1964) a neskôr na Pedagogickej fakulte (1964–1992). Na príprave učiteľov základných a stredných škôl sa za viac ako pol storočie podieľali viaceré dnešné pracoviská: Katedra histórie, Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry, Katedra rusistiky a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie dodnes rozvíjajúci pozitívny odkaz Nitrianskej školy prednostne v oblasti interpretácie umeleckého textu.

V roku 1993 sa fakulta stala sídlom 10 katedier, pričom popri postupnej vnútornej profilácii prišlo aj k ustáleniu ich súčasných názvov. Fakulta sa rozrástla o Katedru anglistiky a amerikanistiky, Katedru romanistiky, Katedru germanistiky, Katedru filozofie a Katedru všeobecnej a aplikovanej etiky.

Jednou z priorít fakulty bolo definovanie a presadenie jej nového smerovania cestou rozvoja a posilňovania jednoodborových študijných programov. Túto koncepciu v roku 1998 formálne potvrdilo premenovanie Fakulty humanitných vied na Filozofickú fakultu, po ktorom k existujúcim pracoviskám pribudli Katedra archeológie, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra žurnalistiky, Katedra politológie a európskych štúdií a Jazykové centrum. Po následnom rozširovaní palety študijných programov o nové atraktívne študijné programy, ktoré saturovali aktuálne spoločenské požiadavky praxe a v súlade s odborným potenciálom tvorivých pracovníkov prišlo ku konštituovaniu ďalších nových pracovísk, t.j. Katedra kulturológie, Katedra manažmentu kultúry a turizmu a Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.

Hľadanie a profilovanie vzdelávacích a vedeckovýskumných ambícií vo vnútri katedier viedlo k vzniku pracovných sekcií, pracovných tímov a napokon k ich odštiepeniu v podobe utvorenia nových pracovísk. Takýmto vývojom do zväzku fakulty pribudli Katedra muzeológie, Katedra náboženských štúdií, Katedra translatológie a Tlmočnícky ústav. Medzi najmladšie pracoviská fakulty patrí Katedra sociológie, ako aj dva ďalšie vedecké ústavy: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda (pôsobiaci na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky). Popri Mediálnom centre a Univerzitnom tvorivom ateliéri, ktoré podporujú praktické zručnosti a umelecké aktivity študentov, sa nimi uzatvára dnešná organizačná štruktúra fakulty. Na 27 pracoviskách pracuje takmer 300 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Zreteľným dôkazom, že fakulta získala nezastupiteľné miesto nielen v univerzitnom zväzku, ale je rešpektovaná aj v rámci celoslovenského vysokoškolského vzdelávania, je aj počet poslucháčov, ktorý sa v posledných rokoch pohybuje okolo čísla 3.000.

Dekani fakulty:
prof. PhDr. Pavol Plutko, CSc. (1993–1996)

prof. PhDr. Eva Tučná, CSc. (1996–2002)

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. (2002–2010)

prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (2010 - 2018 )

doc. PhDr. Jamila Maximová, PhD. (2018 - 2022)

prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.(od r. 2022)

 

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo