Pracoviská

Zmena Organizačného poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre schválená senátom FF s účinnosťou od 1. júla 2022 reflektuje prioritný cieľ zefektívniť výučbu na príbuzných študijných programoch, podporiť užšiu spoluprácu vo vedeckovýskumnej oblasti a zefektívniť manažérske procesy na fakulte. Nová štruktúra pokrýva všetky študijné programy, ktoré fakulta konsoliduje a zosúlaďuje so Štandardmi SAA VŠ. Veríme, že tieto zmeny prinesú do života perspektívu čo najúspešnejšej vzájomnej spolupráce všetkých našich katedier a ústavov a veľa nových úspešných absolventov štúdia!

Nova OS FFUKFvNitre2

Dekanát:

   • Sekretariát dekanátu:
    037/6408 450
    RNDr. Zuzana Eckhardt ()

   • Študijné oddelenie FF pre externé formy štúdia:
    037/6408 468
    Ing. Monika Václavová ()

   • Študijné oddelenie FF pre interné formy štúdia:
    037/6408 457
    Helena Pagáčová ()

    037/6408 458
    Zuzana Spišáková ()
    Monika Szabóová ()

   • Poplatky a školné pre FF:
    037/6408 468
    Ing. Monika Václavová ()

   • Ekonomické oddelenie:
    037/6408 502
    Bc. Marcela Benčíková ()
    Ing. Monika Šutková ()
    Ing. Andrea Soukupová ()

   • Projektové oddelenie:
    037/6408 499
    Ing. Henrieta Cherid ()
    PhDr. Ľuboš Török, PhD. ()

   • Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
    037/6408 373
    PhDr. Katarína Sedlárová ()

   • Administrátor AIS pre interné štúdium:
    037/6408 468
    Ing. Ladislav Bartosiewicz ()

   • Administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov:
    037/6408 468
    Ing. Monika Václavová ()

   • Technické oddelenie FF:
    037/6408 466
    Mgr. Jalal Al-Ali, PhD. ()
    Mgr. Peter Hanák ()

    037/6408 429
    Ing. Branislav Černák ()

    037/6408 509
    Ing. Marián Mancír ()

    037/6408 501
    PaedDr. Peter Horváth ()

 

Katedry, centrá, ústavy:

    • Dekanát Filozofickej fakulty
     Štefánikova 67, 949 01 Nitra
     tel: +421 37 6408 450
     fax: +421 37 6408 500
     e-mail:
    • Katedra anglistiky a amerikanistiky
     prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
     vedúci katedry
     Štefánikova 67, 949 01 Nitra
     www.kaa.ff.ukf.sk
    • Katedra histórie
     doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD. 
     vedúci katedry
     Hodžova 1, 949 01 Nitra
     www.khis.ff.ukf.sk
    • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
     doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.
     vedúca katedry
     Dražovská 4, 949 01 Nitra
     www.kmkr.ff.ukf.sk
    • Katedra translatológie
     doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
     vedúca katedry
     Štefánikova 67, 949 01 Nitra
    • Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
     prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
     riaditeľ ústavu
     Štefánikova 67, 949 01 Nitra
     www.ukm.ff.ukf.skwww.knabs.ff.ukf.sk

 

    • Tlmočnícky ústav
     doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
     riaditeľka ústavu
     Štefánikova 67, 949 01 Nitra
     www.tu.ff.ukf.sk 
    • Národné skúškové centrum Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalostí moderných jazykov
     prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
     riaditeľka centra
     Hodžova 1, 949 01 Nitra
     www.ecl.ff.ukf.sk/
    • Univerzitný tvorivý ateliér pri Filozofickej fakulte UKF v Nitre
     B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo