Dodatočné kolo pre stáže Erasmus+ 2017/2018

Prihlasovanie na www.studyabroad.sk od 1.11.2017 do 1.12.2017

Vytlačené podklady do 4.12.2017 odovzdať katedr. koordinátorovi.

Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

23.11.2017, Akropola FF

Dodatočné prijímacie konanie - ponuka novoakreditovaných programov

Filozofická fakulta UKF v Nitre ponúka nové bakalárske programy v dennej forme:

  • žurnalistika-nemčina v hospodárskej praxi
  • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii-euroázijské štúdiá.

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 530,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine a na študijný program riadenie kultúry a turizmu (ročné školné na 490,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Lučenci.
Prihlášky sa podávajú do 18. augusta 2017.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500