Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
FI22b - filozofia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
filozofia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 123  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/AntFi/15  Antická filozofia   7 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/StrRenFil/15  Stredoveká a renesančná filozofia   7 2P + 2S    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/NovFil/15  Novoveká filozofia   7 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/Fil19str/15  Filozofia 19. storočia   7 2P + 2S    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/Fil20str/15  Filozofia 20. storočia   7 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/FLM/22  Filozofia mysle   7 2P + 2S    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/FilProp/15  Filozofická propedeutika   3 2P  PH    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/Met I/15  Metafyzika I   6 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/Met II/15  Metafyzika II   6 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/Epist I/15  Epistemológia I   6 2P + 2S    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/Epist II/22  Epistemológia II   6 2P + 2S    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/ET1/22  Etika I   3 2P    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/ET2/22  Etika II   3 2S  PH    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/FilAntr I/15  Filozofická antropológia I   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/FilAntr II/15  Filozofická antropológia II   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/PSFi/22  Politická a sociálna filozofia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/ESTE/15  Estetika   3 2S  PH      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/EKOFIL/15  Ekofilozofia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/LOG1/15  Logika I   3 2S    Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/LOG2/15  Logika II   6 2P + 2S    Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/TMV/22  Teória a metodológia vedy   3 2S  PH    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/FNa/22  Filozofia náboženstva   6 2P + 2S    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/OPX/22  Odborná prax   3 50C      prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 19  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/TXTCJ/15  Textový seminár - práca s cudzojazyčným textom 1   4 2S  PH  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/TXTCJ2/22  Textový seminár - práca s cudzojazyčným textom 2   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/USGJ/13  Úvod do starogréckeho jazyka   3 2S  PH  1, 2, 3      prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.,  
KFI/DFF/22  Dejiny francúzskej filozofie   3 2S  PH    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/FMED/15  Filozofia médií   3 2S  PH      Mgr. Lenka Kocinová, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TXTFM/22  Textový seminár - Filozofia mysle   3 2S    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/TxtAnt/15  Textový seminár - Antická filozofia   3 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/TxtNov/15  Textový seminár - Novoveká filozofia   3 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TxtFil19/15  Textový seminár - Filozofia 19. stor.   3 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/TxtFil20/15  Textový seminár - Filozofia 20. stor.   3 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  


Blok - Semináre k bakalárskej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/bSBP01/15  Seminár k bakalárskej práci I   2 2S      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/bSBP02/15  Seminár k bakalárskej práci II   2 2S      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  

 
Výberové predmety

Blok - Výberové predmety Min. 22  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/HP/15  History of Philosophy   4 2P  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/HP/15  History of Philosophy   4 2P  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/IAP/15  Introduction to Analytic Philosophy   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/IAP/15  Introduction to Analytic Philosophy   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/PA/15  Philosophical Anthropology   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/PA/15  Philosophical Anthropology   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/IP/15  Introduction to Philosophy   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/IP/15  Introduction to Philosophy   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/PPS/15  Philosophy of Place and Space   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/PPS/15  Philosophy of Place and Space   4 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/PS/15  Philosophy of Science   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/PS/15  Philosophy of Science   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/VSK/15  Vybrané sociologické kapitoly   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/VSK/15  Vybrané sociologické kapitoly   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/DejEstMy/22  Dejiny estetického myslenia   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/DejEstMy/22  Dejiny estetického myslenia   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/MedzVzt/15  Medzinárodné vzťahy   2 2S  1, 2, 3      PhDr. Mária Kočnerová, PhD.,  
KFI/MedzVzt/15  Medzinárodné vzťahy   2 2S  1, 2, 3      PhDr. Mária Kočnerová, PhD.,  
KFI/PolProb/15  Aktuálne politologické problémy   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/PolProb/15  Aktuálne politologické problémy   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TeStPr/15  Teória štátu a práva   2 2S  1, 2, 3      Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.,  
KFI/TeStPr/15  Teória štátu a práva   2 2S  1, 2, 3      Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.,  
KFI/UvOrien/15  Úvod do orientálnej filozofie   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/UvOrien/15  Úvod do orientálnej filozofie   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/PolUsSys/15  Politický a ústavný systém SR   2 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.,  
KFI/PolUsSys/15  Politický a ústavný systém SR   2 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.,  
KFI/DejLog/15  Dejiny logiky   2 2P  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/DejLog/15  Dejiny logiky   2 2P  1, 2, 3      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/ZPOL/15  Základy politológie   2 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.,  
KFI/TE/15  Teórie environmentalizmu   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/DBF/22  Dejiny byzantskej filozofie   2 2P  PH  1, 2, 3      prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.,  
KFI/VYBP/15  Výberové prednášky   2 2P  1, 2, 3      prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/VYBP/15  Výberové prednášky   2 2P  1, 2, 3      prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/ZSOC/15  Základy sociológie   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/ZSOC/15  Základy sociológie   2 2S  1, 2, 3      Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/FTA/22  Filozofia Tomáša Akvinského   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/BPO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu