Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
EVP22b - editorstvo a vydavateľská prax - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
filológia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Semináre k bakalárskej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S      Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/SBP1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S      prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/E/SBP2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S      prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  


Blok - PP Slovenský jazyk Min. 76  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/ZTE/22  Základy terminológie pre editorstvo a vydavateľskú prax   4 1P + 2S      PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/E/GT/22  Grafika textu   4 1P + 2S      Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/OG/22  Ortografia   6 2P + 2S    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/E/SZ/15  Slovná zásoba v texte   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/GRP/22  Grafická redakcia publikácie   4 1P + 2S      Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/OP/15  Ortografické praktikum   3 2S  PH      Mgr. Tomáš Bánik, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/DSS/22  Dejiny spisovnej slovenčiny   4 1P + 2S      prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/ZMSS/15  Základy morfologickej stavby slovenčiny   6 2P + 2S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/TaAPT/22  Tvorba a analýza písaného textu   4 2S  PH      PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/ZSSS/15  Základy syntaktickej stavby slovenčiny   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/JK/22  Jazyková kultúra   4 1P + 2S      PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/FP/22  Frazeologické praktikum   4 1P + 2S      prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/PALEO/22  Kapitoly z paleografie slovenského písomníctva   4 1P + 2S      prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/STYL/15  Štylistika slovenského jazyka   6 2P + 2S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/RUT/22  Redakčná úprava textu   2 4S      Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/USOCIO/22  Úvod do sociolingvistiky   3 2P      prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/E/ODBPRAX/22  Odborná prax   6 4S    Mgr. Patrik Petráš, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 71  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/TL/22  Teória literatúry   4 1P + 2S      PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/ZED/22  Základy editorstva   6 2P + 2S    doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/E/SSL/22  Staršia slovenská literatúra   4 1P + 2S      doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/E/IUT/22  Interpretácia umeleckého textu   3 2S  PH      PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/ZT/22  Základy textológie   6 2P + 2S    doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/SL1P19/22  Slovenská literatúra 1. polovice 19. storočia   4 1P + 2S      doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/SL2P19/22  Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia   4 1P + 2S      doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  
KSJL/E/EVP/22  Editorstvo a vydavateľská prax   6 2P + 2S    doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/E/SL1P20/22  Slovenská literatúra 1. polovice 20. storočia   4 1P + 2S      doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/KK/22  Knižná kultúra   6 2P + 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/E/LPD/22  Literatúra pre deti a mládež   4 1P + 2S  PH      PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/SL2P20/15  Slovenská literatúra 2. polovice 20. storočia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJaL/E/ESLKI/22  Európsky a svetový literárny kontext I.   4 2P + 1S      doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/SUSL/22  Súčasná slovenská literatúra   6 1P + 4S    doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/ESLKII/22  Európsky a svetový literárny kontext II   4 2P + 2S      doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/UDSL/22  Úvod do štúdia literatúry   2 0P + 2S      doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/TPSSL/22  Textologické praktikum zo staršej slovenskej literatúry   2 2S      PhDr. Martina Taneski, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/TSPO/15  Textový seminár zo slovenskej poézie   2 2S      PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/LU/22  Literatúra a umenie   2 2S      PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/TVTF/15  Teória verša, trópov a figúr   2 2S      PhDr. Dušan Teplan, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/ZLK/22  Základy literárnej kritiky   2 2S      PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/E/TZ/22  Teória žánrov   2 2S      doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/E/TSPR/15  Textový seminár zo slovenskej prózy   2 2S      PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/STOP/22  Špecifikum tvorby odborného periodika   2 2S      PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/E/STLP/22  Špecifikum tvorby literárneho periodika   2 2S      PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KTR/SZZPaVAPPV/22  Základy práva a vybrané aspekty pracovno-právnych vzťahov   2 2P      Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M., doc. PhDr. Peter Korený, PhD.,  


Blok - PVP - Slovenský jazyk Min. 9  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/BIL/15  Bilingvizmus a jeho obraz v jazykovede 21. storočia   2 2P      prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/E/WRS/15  Webové redakčné systémy   2 2S      Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/KL/22  Komparatívna lingvistika   2 2S      Mgr. Tomáš Bánik, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/KOGNL/22  Kognitívna lingvistika   2 2P      prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
JC/CJI2Aj1/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Pavol Burcl, PhD.,  
JC/CJI2Aj2/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 2   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj3/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 3   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj4/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 4   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj5/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 5   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj6/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 6   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  

 
Výberové predmety
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/E/BPO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu