Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
AJne22b - anglistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
filológia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Anglistika Min. 106  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/AkPr/22  Akademický proseminár   4 2S  PH      doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., Marcos Perez,  
KAA/UdŠJ/22  Úvod do štúdia jazyka   2 2P    Mgr. Martin Kažimír, PhD., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/UdŠL/22  Úvod do štúdia literatúry   3 2S    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/MAj/22  Morfológia anglického jazyka   3 2S    doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/Opp/22  Odborný písomný prejav   6 4S  PH    Marcos Perez, doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/RVAj/22  Registre a varianty anglického jazyka   4 2S      Marcos Perez, prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/UKŠt/22  Úvod do kultúrnych štúdií   4 2S  PH    Mgr. Erik György, doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/PAV/22  Praktikum anglickej výslovnosti   4 2S    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/PBL/22  Prehľad britskej literatúry   6 1P + 2S    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/Pal/22  Prehľad americkej literatúry   6 1P + 2S    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/Zik/22  Základy interpersonálnej komunikácie   6 2S    doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/ZVP/22  Základy výskumnej práce   4 2S  PH      Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/OPrax/22  Odborná prax   5 70C      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/VTDKAK/22  Vybrané témy z dejín a kultúry anglofónnych krajín   4 2S    Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/ADAK/22  Aktuálne dianie v anglofónnych krajinách   4 2S  PH    doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/FON/22  Fonetika anglického jazyka   6 1P + 2S    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/ZPM/22  Základy projektového manažmentu   4 2S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/ZPM/22  Základy projektového manažmentu   4 2S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.,  
KAA/TaVKu/15  Text a vizuálna kultúra   4 2S    doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/TaVKu/15  Text a vizuálna kultúra   4 2S    doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.,  
KAA/AjM/22  Anglický jazyk v masmédiách   4 2S    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Marcos Perez,  
KAA/Syntax1/22  Syntax 1   6 1P + 2S      Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/Syntax 2/22  Syntax 2   6 1P + 2S      Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD.,  
KAA/EPAj/22  Editorské práce v anglickom jazyku   4 2S  PH      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/LAj/22  Lexikológia anglického jazyka   3 1P + 2S    Mgr. Martin Kažimír, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.,  
KAA/OdA/22  Odborná angličtina   4 2S      Marcos Perez, Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  


Blok - Semináre k bakalárskej práci I. Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/SBPr 1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Olha Bohuslavska, Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/SBPr 2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S      prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD., doc. Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Zuzana Kozáčiková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Olha Bohuslavska, Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Anglistika Min. 40  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/LaFi/15  Literatúra a film   4 2S  1, 2, 3    doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/UdADi/15  Úvod do analýzy diskurzu   4 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Martin Kažimír, PhD., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/UdADi/15  Úvod do analýzy diskurzu   4 2S  1, 2, 3    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Martin Kažimír, PhD., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/UŠAj/22  Úvod do štylistiky anglického jazyka   4 2S  1, 2, 3    prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Olha Bohuslavska,  
KAA/AL/22  Americká literatúra 20. a 21. storočia   4 2S  2, 3    Mgr. Ivana Horváthová, PhD., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/BL/22  Britská literatúra 20.a 21. storočia   4 2S    doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/PRAj/22  Praktická rétorika   5 2S  1, 2, 3    prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.,  
KAA/PrS/22  Prekladový seminár   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Martin Kažimír, PhD.,  
KAA/ORo/15  Obdobie romantizmu   4 2S  1, 2, 3      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/APT/22  Anglofónna poviedková tvorba   4 2S  1, 2, 3      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/APT/22  Anglofónna poviedková tvorba   4 2S  1, 2, 3      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/MAL/22  Multikultúrne aspekty literatúry USA   4 2S  1, 2, 3      Mgr. Erik György, doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/UŠAj/22  Úvod do štylistiky anglického jazyka   4 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Mgr. Olha Bohuslavska,  
KAA/OAn/22  Obchodná angličtina   4 2S  1, 2, 3      Marcos Perez, Mgr. Martin Kažimír, PhD., Mgr. Anna Shkotina,  
KI/ASA1/22  Aplikačný softvér 1   5 2S  1, 2, 3      Mgr. Jan Francisti, PhD., Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.,  
KI/ASA2/22  Aplikačný softvér 2   5 2S  1, 2, 3      Mgr. Jan Francisti, PhD., Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.,  
KI/PDOA/22  Publikovanie digitálneho obsahu   5 2S  1, 2, 3      Mgr. Martin Cápay, PhD., Mgr. Jaroslav Reichel, PhD., Mgr. Jan Francisti, PhD., Ing. Mgr. Peter Kuna, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Anglisitka Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/AId/22  Anglické idiómy   3 2S  1, 2, 3      Marcos Perez,  
KAA/AiLT/22  Analýza a interpretácia literárneho textu   5 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/MDT/22  Moderná dramatická tvorba   3 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/PPpubl/22  Písomný prejav: publicistika   3 2S  1, 2, 3      Marcos Perez,  
KAA/PLi/22  Postkoloniálna literatúra   3 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/AId/22  Anglické idiómy   3 2S  1, 2, 3      Marcos Perez,  
KAA/AiLT/22  Analýza a interpretácia literárneho textu   5 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/MDT/22  Moderná dramatická tvorba   3 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.,  
KAA/PPpubl/22  Písomný prejav: publicistika   3 2S  1, 2, 3      Marcos Perez,  
KAA/PLi/22  Postkoloniálna literatúra   3 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Martina Juričková, PhD.,  
KAA/DLi/22  Detská literatúra   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/DLi/22  Detská literatúra   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Ivana Horváthová, PhD.,  
KAA/ANP/22  Anglofónna poézia   3 2S  1, 2, 3      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  
KAA/ANP/22  Anglofónna poézia   3 2S  1, 2, 3      doc. PhDr. Mária Hricková, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KAA/BpO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu