Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
FI22m - filozofia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 92
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
filozofia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety Min. 44  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/Fen/15  Fenomenológia   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/AF/15  Analytická filozofia   6 2P + 2S    Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/TE/22  Teórie environmentalizmu   6 2P + 2S    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/KV/22  Kognitívne vedy   6 2P + 2S    prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/SFR/22  Súčasný filozofický realizmus   6 2P + 2S    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/PEF/22  Personalistická filozofia   6 2P + 2S    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/KresFil/15  Kresťanská filozofia 20. stor.   6 2P + 2S    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/OPRX/22  Odborná prax   2 30C      prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  


Blok - Semináre k diplomovej práci Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/mSDP01/15  Seminár k diplomovej práci I   2 2S      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/mSDP02/15  Seminár k diplomovej práci II   2 2S      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD., doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., doc. Mgr. Martin Vašek, PhD., Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety Min. 28  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/TSHeid/15  Textový seminár - Martin Heidegger: Bytie a čas   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/TSHeid/15  Textový seminár - Martin Heidegger: Bytie a čas   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/TXTEF/22  Textový seminár - E. Fromm: Mať alebo byť?   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TXTEF/22  Textový seminár - E. Fromm: Mať alebo byť?   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TXTPS/22  Textový seminár - Na rozhraní filozofie a literatúry. Esejistická filozofia P. Straussa   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TXTPS/22  Textový seminár - Na rozhraní filozofie a literatúry. Esejistická filozofia P. Straussa   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/PFNAB/15  Aktuálne problémy filozofie náboženstva   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/PFNAB/15  Aktuálne problémy filozofie náboženstva   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/TXWIT/15  Textový seminár - L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus   4 2S  PH  1, 2    Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/TXWIT/15  Textový seminár - L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus   4 2S  PH  1, 2    Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/TXTHA/22  Textový seminár - H. Arendt: Vita Activa   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/TXTHA/22  Textový seminár - H. Arendt: Vita Activa   4 2S  PH  1, 2    doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/FilJaz/15  Filozofia jazyka   4 2S  PH  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/FilJaz/15  Filozofia jazyka   4 2S  PH  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/TXTLS/22  Textový seminár - L. Šestov: Kierkegaard a existenciálna filozofia   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/TXTLS/22  Textový seminár - L. Šestov: Kierkegaard a existenciálna filozofia   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/Freud/15  Človek a kultúra v teórii S. Freuda   4 2S  PH  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/Freud/15  Človek a kultúra v teórii S. Freuda   4 2S  PH  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/RUF/22  Ruská filozofia 1. polovice 20. storočia   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  
KFI/RUF/22  Ruská filozofia 1. polovice 20. storočia   4 2S  PH  1, 2    Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Výberové predmety Min. 16  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/FLOG/15  Filozofia logiky   3 2S  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/FLOG/15  Filozofia logiky   3 2S  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD., prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.,  
KFI/FKULT/22  Filozofia kultúry   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/FKULT/22  Filozofia kultúry   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/Hunt/15  Huntingtonova teória civilizácie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/Hunt/15  Huntingtonova teória civilizácie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.,  
KFI/NLOG/15  Neklasické logiky   3 2S  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/NLOG/15  Neklasické logiky   3 2S  1, 2      Mgr. Lenka Kocinová, PhD.,  
KFI/OtAntr/15  Filozofické otázky antropológie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/OtAntr/15  Filozofické otázky antropológie   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/PATF/15  Európa a starosť o dušu vo filozofii J. Patočku   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/PATF/15  Európa a starosť o dušu vo filozofii J. Patočku   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.,  
KFI/VKFN/15  Kapitoly z filozofie náboženstva   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/VKFN/15  Kapitoly z filozofie náboženstva   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.,  
KFI/FilPriest/15  Filozofia miesta a priestorovosti   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  
KFI/FilPriest/15  Filozofia miesta a priestorovosti   3 2S  1, 2      doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky Min. 26  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
KFI/SysFil/15  Systematická filozofia   2   SS           
KFI/IFT/15  Interpretácia filozofického textu   2   SS           
KFI/DEJFM/15  Dejiny filozofie   2   SS           
KFI/DPOB/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu