Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
ES22m - estetika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
filozofia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Estetika - PP Interpretácie Min. 13  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/Intxj/15  Intertextualita   5 2P + 2S    doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/IxIm/15  Intertextualita / Intermedialita   2 2S    doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/IDD/15  Interpretácia divadelného diela   3 3S  PH    Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/IFD/15  Interpretácia filmového diela   3 3S  PH    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  


Blok - Estetika - PP Popkultúra Min. 9  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/PopT/15  Popkultúra - teórie   3 2P    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/PopOj/22  Popkultúra - obsahy   3 1P + 1S  PH    doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/PopI/15  Popkultúra - interpretácie   3 1P + 1S  PH    doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  


Blok - Estetika - PP Antropologická estetika Min. 11  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/AEKK/22  Antropologická estetika - kulturologické kontexty   3 1P + 1S    Mgr. Eva Pariláková, PhD., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/AEAK/22  Antropologická estetika - archetypálne kontexty   4 1P + 2S    Mgr. Eva Pariláková, PhD., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/AEAj/22  Antropologická estetika - axiológia   4 2P + 1S    doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.,  


Blok - Estetika - Semináre k diplomovej práci Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/mSDP01/15  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S      Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/mSDP02/22  Seminár k diplomovej práci 2   2 2S      Mgr. Eva Pariláková, PhD., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD.,  


Blok - Estetika - PP Dejiny umeleckých štýlov Min. 24  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/DUŠD1j/15  Dejiny umeleckých štýlov - Divadlo 1   6 2P + 2S    Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  
ULUK/DUŠD2j/15  Dejiny umeleckých štýlov - Divadlo 2   6 2P + 2S    Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/DUŠF1j/15  Dejiny umeleckých štýlov - Film 1   6 2P + 2S    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/DUŠF2j/15  Dejiny umeleckých štýlov - Film 2   6 2P + 2S  ULUK/DUŠF1j/15  *(2)   doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Estetika - PVP Mimoumelecké estetično Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/MEEVS/22  Mimoumelecké estetično - Estetika vzhľadu a situácií   3 1P + 1S      doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/MEET/22  Mimoumelecké estetično - Estetika tela   3 1P + 1S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/MEEŽŠ/15  Mimoumelecké estetično - Estetika životného štýlu   3 1P + 1S  1, 2      doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  


Blok - Estetika - PVP Teórie interpretácie umeleckého diela Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/MNS/15  Metodológia Nitrianskej školy   3 1P + 1S  PH    prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.,  
ULUK/IT/22  Interpretačné teórie   3 1P + 1S  PH    doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/KVVD/15  Koncepcie výkladu vizuálneho diela   3 1P + 1S  PH    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  


Blok - Estetika - PVP Projekty a prax Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/ZPM/15  Základy projektového manažmentu   4 1P + 1S      Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/Puluk/15  Projekty ÚLUK   2 2S      doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/OPxPKIm/22  Odborná prax - Prax v kultúrnych inštitúciách   4 50sC  1, 2      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/OPxPKIm/22  Odborná prax - Prax v kultúrnych inštitúciách   4 50sC      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/OPxPPm/22  Odborná prax - Publikačná prax   4 50sC  1, 2      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/OPxPPm/22  Odborná prax - Publikačná prax   4 50sC      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/OPxPM/22  Odborná prax - Prax v médiách   4 50sC  1, 2      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/OPxPM/22  Odborná prax - Prax v médiách   4 50sC      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Estetika - VP - Estetické semináre Min. 11  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/SSLI/15  Súčasná slovenská literatúra v interpretácii   2 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/SSLI/15  Súčasná slovenská literatúra v interpretácii   2 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/PV/15  Poetika videohier   2 2S      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/PV/15  Poetika videohier   2 2S      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/ISNJ/15  Interpretačný seminár v nemeckom jazyku   3 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ISNJ/15  Interpretačný seminár v nemeckom jazyku   3 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ISAJ/15  Interpretačný seminár v anglickom jazyku   3 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ISAJ/15  Interpretačný seminár v anglickom jazyku   3 2S      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ŠIS/15  Špeciálny interpretačný seminár   2 2S      Mgr. Jozefa Pevčíková,  
ULUK/KSF/15  Kapitoly zo slovenského filmu   3 3S      doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/ŠIS/15  Špeciálny interpretačný seminár   2 2S  1, 2      Mgr. Jozefa Pevčíková,  
ULUK/DŽF/15  Druhy a žánre filmu   3 3S      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/DŽF/15  Druhy a žánre filmu   3 3S  1, 2      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/SM1/20  Svetové mytológie 1   3 2S  PH  1, 2      Mgr. Nikola Danišová, PhD.,  
ULUK/SM2/20  Svetové mytológie 2   3 2S  PH  1, 2      Mgr. Nikola Danišová, PhD.,  
ULUK/UP/22  Umelecká publicistika   2 2S  1, 2      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/IS/15  Interpretačný seminár   2 2S      Mgr. Jozefa Pevčíková,  
KKULT/SDSPD/22  Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  
KKULT/SDSPD/22  Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla   3 2S      doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška - obhajoba Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/mDPŠS/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB         

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Estetika - Predmety ŠS Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/mŠSEAE/22  Antropologická estetika   6   SS           
ULUK/mŠSEPOP/22  Teórie a obsahy populárnej kultúry   6   SS           

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu