Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť.
 
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme. Ďalej sa riadi Študijným poriadkom UKF v Nitre  a Zásadami doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre.
Doktorandské štúdium v študijnom programe príslušného študijného odboru sleduje a hodnotí odborová komisia.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo