Kontakt

Kontaktné osoby

Ing. Angela Zverková, Ľudmila Kováčová
referentky pre celoživotné vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra
Tel.: +421 (0)37-6408 504
e-mail: ,

Doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra                                              
Tel.: +421 (0)37-6408 453

Bankové spojenie

  • Číslo účtu: 7000073076/8180
  • IBAN: SK5481800000007000073076
  • SWIFT: SUBASKBX

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook