Informácie pre prijatých uchádzačov

Information for accepted applicants

 

Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov / Introductory course of Slovak language and culture 

 

Študuj doma a získaj štipendium!

Milá študentka, milý študent,

keďže ste boli prijatá/prijatý na štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť získať štipendium v rámci programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Študujem doma. Slovensko ma odmení. Pozor, žiadosti je potrebné podať do 20. júla 2023. Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Prihláška na Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry

Milá študentka, milý študent,

blahoželáme Vám k úspešnému prijatiu na štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Keďže sa výučba jednotlivých študijných programov realizuje v slovenskom jazyku, naša fakulta pripravuje pre zahraničných študentov nasledovné možnosti kurzov slovenského jazyka:

  • Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov, ktorý prebehne v období 18. – 22. 9. 2023. Súčasťou kurzu bude nielen intenzívna jazyková príprava, ale aj spoznanie mesta Nitry, kultúrny program a ďalšie aktivity.
  • Jazykové kurzy slovenčiny pre cudzincov, ktoré budú môcť absolvovať zahraniční študenti v priebehu štúdia aj ako predmet a bude možné za absolvovanie týchto predmetov získať kredity.

Odporúčame Vám zúčastniť sa uvedeného Úvodného kurzu, keďže jeho absolvovanie je bezplatné! Na kurz sa môžete prihlásiť elektronicky vyplnením formulára na TOMTO ODKAZE.

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 8. septembra 2023.

Opis kurzu


Dear student,

Congratulation!

We are pleased to inform you that you have been admitted to study at the Faculty of Arts of Constantine the Philosopher University in Nitra.  Since individual study programs are provided in the Slovak language, we offer the following options for Slovak language courses for our international students:

  • Introductory course of Slovak language and culture (18th September – 22nd September 2023) 
    The course includes intensive language training, getting to know the city of Nitra, cultural program, and other activities.
  • Slovak language courses
    The courses are provided as regular study subjects during the studies.

We recommend that you attend the Introductory course, since taking the course is free of charge!  You can register for the course electronically by filling out the form at THIS LINK.

In case of interest, you must register by 8 September 2023.

Course description

Rigorózne konanie

Filozofická fakulta UKF má podľa § 83 ods. 1 a v súlade s §53 ods. 8 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách akreditované právo na vykonávanie rigoróznych skúšok.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo