Atestácie

Atestácie (prvá a druhá) pedagogických a odborných zamestnancov sú overením získaných kompetencií, ktoré vymedzuje profesijný štandard pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo výkonom odbornej činnosti.

O vykonanie prvej atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo ktorý získal 60 kreditov.

Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti. Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a preukázanie tvorivých skúseností pedagogického zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti. Obsah prvej atestácie a druhej atestácie vymedzuje vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.

Atestáciu tvorí obhajoba písomnej atestačnej práce a atestačná skúška. Žiadosť o vykonanie atestácie sa podáva na príslušnej fakulte UKF v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra príslušného roka.

  • Všeobecné informácie o atestáciách na Filozofickej fakulte UKF v Nitre - odovzdanie práce v roku 2019. (Info)
  • Návrh atestačnej práce - šablóna.
  • Poplatok za vykonanie atestačnej skúšky je 39 €. Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu 7000073076/8180, variabilný symbol 1011 (prvá atestácia); 1012 (druhá atestácia); do poznámky pre prijímateľa uviesť text v tvare ATESTÁCIA PRIEZVISKO
  • Žiadosť o vykonanie atestácie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre nájdete tu.
  • Témy na atestačné skúšky pre učiteľov (Témy)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook