O prienikoch literatúry a fenomenológie

Na platforme Zoom sa 30. júna 2021 o 15.30 hod. uskutočnila prezentácia 3. čísla prestížneho vedeckého časopisu WORLD LITERATURE STUDIES, ktoré vyšlo v roku 2020 a zostavili ho Magda Kučerková a Martin Vašek z Filozofickej fakulty UKF v Nitre ako výstup z projektu VEGA 1/0514/19. Keďže toto číslo časopisu sa výskumne sústreďovalo na problematiku jazyka transcendentnej skúsenosti v literárno-fenomenologickej interpretácii, jeho predstavenie sa uskutočnilo v rámci tematicky prepojeného podujatia – medzinárodnej konferencie El lenguaje figurado de la experiencia mística/The Figurativeness of the Language of Mystical Experience/Obraznosť jazyka mystickej skúsenosti, čím nadobudlo potenciál osloviť širšie publikum.
Koncepciu čísla predstavili editori a o publikovaných príspevkoch hovorili autorky a autori: Judit Görözdi a Silvia Rybárová z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave, Ján Gallik z Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Antonio Barnés z Filozofickej fakulty Univerzity Complutense v Madride, Jana Juhásová z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku či Andrea Raušerová z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Prezentácia čísla poodhalila editorský zámer prehĺbiť pohľad na jazyk transcendentnej skúsenosti a zvlášť na kategóriu nevyjadriteľnosti, ako ju v dejinách európskej literatúry zachytávajú texty s umeleckou, resp. estetickou hodnotou. Myšlienkovým impulzom tohto uvažovania, ukotveného v dialógu literárnej vedy a fenomenológie, bolo pritom dielo súčasného filozofa Jeana-Luca Mariona, osobitne koncept saturovaného fenoménu. Tematické číslo sa začína práve štúdiou tohto popredného francúzskeho mysliteľa a doživotného člena Francúzskej akadémie, teda jedného zo 40 „nesmrteľných“ (fr. les immortels), ktorí – ako to vyplýva zo zakladacej listiny – majú večné poslanie šíriť vzdelanosť a francúzsky jazyk.
prezentacia WLSdef
Ďalšie príspevky majú charakter literárnej interpretácie či filozofickej reflexie. Venujú sa autorom ako Péter Esterházy, Erik J. Groch, Sylvie Germain, Antonio Machado, Søren Kierkegaard a Ján Čep. V ich interpretačných vyústeniach sa v užšom zmysle zrkadlí spirituálny naturel či jemnocit tých, ktorí sa usilujú skúsenosť transcendencie vyjadriť literárnym jazykom, v širšom význame reflektujú diferentné záchvevy ľudského vnútra a ním iniciované myšlienkové tenzie (vnútorné vs. vonkajšie, autentické vs. rituálne, profánne vs. sakrálne, prirodzené vs. nadprirodzené a i.). Jazyk svedka transcendentnej skúsenosti sa tak nevyhnutne vyjavuje ako reč paradoxov a celkom pochopiteľne sa uchyľuje k vlastnej „jazykovej hre“.
Časopis WORLD LITERATURE STUDIES je zaradený do medzinárodných databáz Art & Humanities Citation Index (A&HCI), Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO, Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS).
Podujatie pripravili editori čísla v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave a vedeckou platformou SMAL.
Text: Martin Vašek, FF – Katedra filozofie, Magda Kučerková, FF – Katedra romanistiky
Foto: Dana Paraličová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem