Mystika v literárnych a výtvarných obrazoch

Premýšľanie o mystickej skúsenosti a spôsobe jej umeleckého stvárnenia spojilo 29. a 30. júna 2021 vo virtuálnom priestore tri desiatky účastníkov a mnoho ďalších divákov medzinárodnej konferencie El lenguaje figurado de la experiencia mística/The Figurativeness of the Language of Mystical Experience/Obraznosť jazyka mystickej skúsenosti. Podujatie organizovali Antonio Barnés z Katedry hispánskych literatúr a bibliografie Univerzity Complutense v Madride a Magda Kučerková z Katedry romanistiky FF UKF v Nitre ako výstup z dvoch príbuzne ladených vedeckých projektov, ktoré obaja vedú. Konceptuálne ťažisko podujatia za slovenskú stranu predstavoval kolektívny grant VEGA 1/0514/19 Poetika mystickej skúsenosti a literárne podoby mystagógie, za španielsku stranu projekt Dios en la literatura contemporánea / Boh v súčasnej literatúre (G01877109).
Medzinárodný charakter podujatia, no predovšetkým jeho tému a jej potenciál presahu do našej každodennosti, zvlášť v týchto zložitých pandemických časoch, ocenili v úvodných príhovoroch hostia podujatia: prof. Esther Borrego, vedúca Katedry hispánskych literatúr a bibliografie na Univerzite Complutense, a prof. Bernard Garaj, prodekan FF UKF pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
01
Konferencia prebiehala plenárne, pričom každý deň mal svojho hlavného spíkra. V utorok ním bol významný český kunsthistorik Pavel Štěpánek, emeritný profesor Univerzity Palackého v Olomouci. V prednáške pod názvom Ochutnávanie mlieka nebeského poznania účastníkov oboznámil so svojím objavom diela španielskeho maliara a sochára 17. storočia Alonsa Cana Lactatio St. Bernardi v Národnej galérii v Prahe, pôvodne zakúpeného ako anonymné dielo talianskeho maliara, a sústredil sa na výklad hlavného zmyslu obrazu čerpajúceho z mystickej tradície – zobrazenie zázraku laktácie v jeho bohatých historických a ikonografických súvislostiach.
02
Druhý deň konferencie otvorila prednáška karmelitána Javiera Sancha Fermína, riaditeľa Medzinárodného centra tereziánskych a svätojánskych štúdií Univerzity mystiky v Ávile.
Prostredníctvom témy Mystické poznanie: antropológia a jazyk prítomných previedol mystickou skúsenosťou ako hlboko ľudskou skúsenosťou, na čo poukazujú mnohé diela z kresťanskej tradície, no aj z iných náboženských a kultúrnych prostredí. Prof. Sancho Fermín zdôrazňoval, že hoci ide o skutočnosť výnimočnej povahy, odohráva sa a je zakorenená v samotnej podstate človeka a v jeho schopnosti otvoriť sa Tajomstvu. Prednáška sa v uvedenom zmysle usilovala postihnúť potrebu mystika pochopiť prežitú skúsenosť, spojiť ju s konceptom, jazykom, obrazom, aby sa o ňu mohol podeliť či exteriorizovať prekypujúcu kreativitu.
Príspevky účastníkov zo Španielska, Slovenska, Českej republiky, Talianska aj Argentíny sa snažili analyticko-interpretačným prístupom k vybraným textom priblížiť poetiky autorov a autoriek mnohých národných literatúr vyrastajúcich zo západnej kresťanskej tradície a vznikajúcich na časovej osi od stredoveku do súčasnosti. Ako obohacujúce sa nepochybne ukázali aj tie interpretačné pohľady, ktoré podnietila reflexia skúsenosti s Bohom, resp. Božej prítomnosti vo svete a v individuálnom životnom príbehu v kontexte výtvarného umenia. Živý záujem o tému konferencie zo strany účastníkov potvrdil pretrvávajúcu príťažlivosť mystickej skúsenosti aj význam skúmania špecifickej obraznosti tzv. poetiky nevyjadriteľného.
11
Atmosféra plenárnych stretnutí bola veľmi príjemná a tvorivá, čo je zaiste zásluhou inšpiratívnych príspevkov, rovnako však i výsledkom spolupráce organizačných tímov v Španielsku a na Slovensku. Tomu slovenskému by som sa rada explicitne poďakovala za pomoc a podporu. Menovite kolegovi z Fakulty stredoeurópskych štúdií doc. Jánovi Gallikovi (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr) a kolegyniam z Filozofickej fakulty doc. Edite Hornáčkovej Klapicovej (Katedra translatológia), dr. Monike Šavelovej, dr. Zuzane Civáňovej a Mgr. Paule Píšovej (Katedry romanistiky). Osobitá vďaka patrí OZ Romanistica Nitriensia, spolurganizátorovi podujatia.
Text: Magda Kučerková, FF – Katedra romanistiky
Foto: Antonio Barnés, Paula Píšová, Zuzana Civáňová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem