Odovzdávanie Cien dekanky za rok 2020

Rok 2020 si budeme všetci pamätať ako pandemický, komplikovaný, neštandardný, náročný, rok nových osobných aj pracovných výziev, rok odsunutých termínov. O to cennejšie sú v tomto neprajnom období tie postoje a výkony, ktoré potvrdzujú nepoľavujúce pracovné úsilie a osobnú integritu vysokoškolského pedagóga a vedca. Vedenie FF UKF v Nitre ďakuje všetkým tvorivým zamestnancom, ktorí sa ani v minulom roku nenechali vyrušiť v sústredenej práci a Cenu dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2020 udelilo za mimoriadne výkony, kvalitné aktivity a výstupy v štyroch kategóriách piatim nominantom.
Odovzdávanie cien sa konalo na Kolégiu dekanky FF UKF v Nitre 6. mája 2021. Vedenie fakulty sa rozhodlo posunúť samotné podávanie návrhov a následne aj udeľovanie a slávnostné odovzdávanie cien zo štandardného decembra daného roka predovšetkým v dôsledku odkladu uzatvárania niektorých projektov na celoštátnej úrovni.
Na Cenu dekanky za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2020 boli nominovaní prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a prof. PhDr. Július Fuják, PhD. z Katedry kulturológie. Vedenie fakulty sa rozhodlo udeliť Cenu dekanky za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť výnimočne obom nominovaným. Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. sa v roku 2020 podieľal na riešení až piatich projektov vo vedeckovýskumnej oblasti, ako hlavný riešiteľ viedol končiace projekty VEGA č. 1/0040/18 (Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete a ich odkaz pre súčasnosť) a KEGA č. 004UKF-4/2018 (Európsky stredovek interaktívne). Spoluriešiteľsky sa podieľal na riešení ďalších troch projektov v rámci grantových schém Horizont 2020, APVV a VEGA. Prof. PhDr. Júliusovi Fujákovi, PhD. bolo ocenenie udelené za vedenie grantovej úlohy VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989, v rámci ktorej autorsky, redakčne a editorsky zastrešil veľké množstvo publikácií vydaných doma aj v zahraničí. Výskum, vedený interdisciplinárne, možno považovať za výrazný prínos do odbornej diskusie práve vďaka hĺbkovej reflexii stavu nezávislej kultúry na Slovensku v dobových aj vývinových súvislostiach.
Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť v roku 2020 boli nominovaní doc. Zuzana Borzová, PhD. z Katedry archeológie, ako kolektív autorov prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. , PhDr. Ján Jakubej, PhD. a PhDr. Katarína Rácová, PhD., všetci z Katedry histórie, doc. Dr. Mirko Lampis, PhD. zo sekcie španielskeho jazyka Katedry romanistiky, doc. PhDr. Zuzana Meszárosová-Lampl, PhD. a Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. z Katedry politológie, kolektív autoriek Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., PhDr. Monika Štrbová, PhD. a PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. z Katedry sociológie, prof. PaedDr. Eva Stranovská PhD. z Katedry germanistiky, Mgr. PaedDr. Pavol Burcl, PhD. a Mgr. Renáta Pavlová, PhD. z Jazykového centra, prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy, prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc., doc. PhDr. Stanislava Gogová. PhD. a Mgr. Daniel Bešina, PhD. z Katedry muzeológie. Cenu dekanky za mimoriadnu publikačnú činnosť za rok 2020 získal doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., ktorému v danom roku vyšla v španielskej Granade cudzojazyčná vedecká monografia Estilística. Historias, conceptos, prácticas a dve vedecké práce v cudzom jazyku v zahraničných časopisoch.
Na Cenu dekanky v roku 2020 za spoluprácu so študentskou komunitou, za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách boli na nominované Mgr. Silvia Eliášová, PhD. z Katedry histórie a Mgr. Jana Ambrózová, PhD. z Katedry etnológie. Cenu dekanky za spoluprácu so študentskou komunitou v roku 2020 získala Mgr. Jana Ambrózová, PhD., ktorú od intenzívnej práce pre študentov a so študentami neodradil ani neprajný pandemický rok. Dr. Ambrózová organizovala a moderovala sériu on-line podujatí zastrešených názvom Etnologický večierok, na konci roka pripravila 15. ročník Folklórnych pozdravov a počas roka sa sústredene venovala redakcii slovenských i zahraničných príspevkov z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie Ethnology without borders, pripravovaných do tlače. Okrem toho po celý rok motivovala študentov k zapájaniu sa do aktivít mimo priameho vyučovania.
Na Cenu dekanky v kategórii publikačná činnosť doktoranda boli v roku 2020 nominované Mgr. Martina Juričková z Katedry anglistiky a amerikanistiky a Mgr. Anikó Ficzere z Katedry germanistiky. Cena dekanky v tejto kategórii za rok 2020 bola udelené Mgr. Anikó Ficzere za spoluatorstvo na monografii Intervencia a prediktory čítania s porozumením realizovanej v dvojici s prof. PaedDr. Evou Stranovskou, PhD. a vydanej v pražskom vydavateľstve Verbum, spoluautorstvo na troch kolektívnych vysokoškolských učebniciach a za dva publikované príspevky na zahraničných konferenciách zhodnotené v databázach Web of Science a Scopus.
Oceneným blahoželáme a všetkým kolegom prajeme veľa energie, nápadov a vytrvalosti v ich ďalšom tvorivom úsilí.
Text: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Foto: PaedDr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem