Odovzdávanie záverečných prác a štátne skúšky na FF UKF v AR 2020/2021

Záverečné práce
Filozofická fakulta upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že záverečné práce sa v súlade s inštrukciou vedenia UKF v Nitre odovzdávajú aj v tomto akademickom roku výlučne elektronicky, prostredníctvom AIS, do termínu uvedeného v Harmonograme akademického roka 2020/21, teda najneskôr do 17. 04. 2021. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení.
AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce.
UKF zaviedla elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné. Autori záverečných prác si môžu prostredníctvom AIS licenčnú zmluvu vytlačiť pre vlastnú potrebu.
 
Štátne skúšky
Štátne skúšky na UKF v Nitre sa budú realizovať prostredníctvom videokonferenčného systému https://meet.ukf.sk/ a to v štandardnej podobe na celom bakalárskom stupni, na učiteľských študijných programoch magisterského stupňa a v rozširujúcom štúdiu, a v súlade s úpravami v organizácii štátnych skúšok na magisterskom stupni jednoodborových študijných programov, schválenými v akademickom roku 2019/2020.
Každý študent FF dostane najneskôr do 7. apríla 2021 prostredníctvom školského mailu konkrétnu inštrukciu k predmetom štátnej skúšky, aby si v termíne od 12. 4. 2021 do 7. 5. 2021 mohol do zápisového listu navoliť správnu zostavu predmetov štátnej skúšky. Tézy k predmetom štátnych skúšok, ak si to predmety štátnej skúšky vyžadujú, sú zverejnené v AIS.
Prihlasovanie na ŠS bude prebiehať prostredníctvom AIS v týchto termínoch:
  • pre magisterský stupeň štúdia od 26. 4. 2021 do 9. 5. 2021
  • pre bakalársky stupeň štúdia od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Prihlásiť sa môže len ten študent, ktorý bude mať splnené podmienky štúdia v určenom počte kreditov a v zadefinovanej povinnej skladbe pre jednotlivé študijné programy. Štátne skúšky na FF UKF v Nitre budú prebiehať v termínoch uvedených v zverejnenom Harmonograme akademického roka 2020/2021:
  • pre magisterský stupeň štúdia od 20. 5. – 2. 6. 2021
  • pre bakalársky stupeň štúdia od 27. 5. – 9. 6. 2021.
 
S prianím úspešného zavŕšenia štúdia
prodekanka FF UKF v Nitre
V Nitre, dňa 1. apríla 2021

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem