Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Na základe poverenia Ministerstvom spravodlivosti SR organizoval v dňoch 3. až 6. marca 2021 Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa dištančnou formou. Odborné minimum (ďalej OM) je určené záujemcom o zapísanie sa do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z., ktorý vedie MSSR. Osvedčenie o absolvovaní OM je popri úspešnom absolvovaní odbornej jazykovej skúšky, dokladovaní vzdelania a odbornej praxe, dôležitou podmienkou zápisu do tohto zoznamu.
tlmocnicky ustav
V zmysle akreditovaného študijného programu absolvovali účastníci 32 hodín odborných prednášok, ktoré prostredníctvom platformy UKF Meet odprednášali odborníci z oblasti práva (20 hodín) a v rámci odbornej časti, odborníci na preklad a tlmočenie (12 hodín). Ich cieľom bolo poskytnúť uchádzačom poznatky potrebné na výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. s dôrazom na aplikáciu získaných poznatkov v praxi. Účastníci kládli svoje otázky prostredníctvom chatu, alebo príležitostne vstupovali do diskusie, čím sa vytvorila efektívna a veľmi príjemná pracovná atmosféra. Interaktívne prednášky sa stretli s veľkým záujmom účastníkov, ktorí ocenili dôkladnú prípravu a celkovú organizáciu OM (vytvorenie Moodle kurzu ako platformy pre odborné texty a učebné materiály), ako aj vysokú kvalitu prednášok. Prednášatelia na základe svojich bohatých odborných vedomostí a praktických skúseností dokázali osloviť rôznorodé publikum uchádzačov, v ktorom boli zastúpení tak právnici, ako aj filológovia. Za ich čas a ochotu podeliť sa so svojimi vedomosťami a vzácnymi skúsenosťami úprimne ďakujeme JUDr. Alžbete Milkovej, JUDr. PhDr. Barbare Pavlíkovej, PhD., JUDr. Jaroslavovi Mačekovi, prof. PhDr. Edite Gromovej, CSc., prof. PhDr. Daniele Müglovej, PhD., a PaedDr. Oľge Wrede, PhD.
Záverom by sme chceli poďakovať vedeniu FF UKF v Nitre za podporu aktivít Tlmočníckeho ústavu, ako aj všetkým administratívno-technickým pracovníkom, ktorí nám boli k dispozícii počas celého programu.
tlmocnicky ustav FF
Text a foto: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD., riaditeľka Tlmočníckeho ústavu FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem