Komunikácia s literárnym dielom pre deti a mládež

Členovia riešiteľského kolektívu KEGA č. 021UKF-4/2019 s názvom Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry uskutočnili pre študentov v rámci medzinárodnej spolupráce s Katedrou českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty MU v Brne odbornú online prednášku s doc. PhDr. Milenou Šubrtovou, Ph.D., na tému Komunikace s literárním dílem – podoby smrti v literatuře pro děti a mládež. Počas prednášky bol študentom predstavený koncept smrti vo vzťahu k dieťaťu a detskému aspektu v knižných formátoch a literárnom spracovaní z viacerých uhlov pohľadu (diachrónny prierez, žánrový profil, vekový aspekt a pod.) a v širšom odbornom diskurze (psychologické hľadisko, sociologické hľadisko, literárnovedné hľadisko a i.). Interpretačne boli projektované viaceré obrazovo-textové diela zobrazujúce koncept fenoménu smrti v rôznom motivickom stvárnení a invenčnom fabulačnom spracovaní. Z výberu zo svetovej literatúry pre deti a mládež zarezonovali knihy z Nórska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka a ďalších, takže študenti mali možnosť spoznať literárnoumelecké spracovanie personifikovaných podôb smrti v projektoch kníh renomovaných a oceňovaných autorov, z nich iba niektorí boli doposiaľ s danou problematikou v tomto žánri preložení do slovenčiny pre detského recipienta. Takou je napr. kniha Volfa Erlbucha Smrť, kačka, tulipán (2013) alebo obrázková dilógia Elisabeth Helland Larsen Ja som smrť (2015), Ja som život (2016). Jazykovo dostupnou pre detského recipienta môžu byť aj publikácie v českom jazyku od rakúskeho autora Michaela Stavariča Děvčátko s kosou (2015) a belgickej spisovateľky Kitty Crowther Návšteva malé smrti (2004). Do slovenčiny zatiaľ u nás neboli preložené diela: Anne Herbautsová: Theferless (2012), Jurg Schubiger: Als der Tod zu uns kam (2011) a Benolt Springer: Les funérailles de Luce (2008), ktorým sa tiež venovala hlbšia interpretačná pozornosť. Interpretačnou lektúrou uvedených publikácií bolo ukázané, aká je funkcia literárnej postavy zastupujúcej smrť v ikonotextoch pre deti a ako účinne sa v súvislosti s detským magickým myslením podieľa prostredníctvom emočného a estetického zážitku na utváraní konceptu smrti u detí predškolského a mladšieho školského veku. Pútavá prednáška zanechala silný dojem nielen samotným obsahom svojej témy, ale aj formou spracovania.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem