Riešia otázku kompetencie čítania s porozumením

Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra germanistiky a Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF 27. novembra 2020 usporiadali interaktívny workshop určený učiteľom primárneho vzdelávania. Týmto workshopom nazvaným Intervenčný program čítania s porozumením pre materinský jazyk v primárnom vzdelávaní sa začala séria systematicky naplánovaných interaktívnych podujatí, ktoré súvisia s riešením projektu APVV-17-0071 Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku. Projekt reflektuje neustále aktuálnu otázku kompetencie čítania s porozumením a odkrýva potenciál tejto problematiky, pričom prináša nové konkrétne didaktické postupy pre každodennú školskú prax.
Workshopy riešitelia projektu strategicky pripravujú tak, aby učiteľom z praxe umožnili detailne sa zoznámiť s nimi zostavenou databázou metodických listov, vrátane špecifických techník a didaktických postupov, relevantných pre nadobúdanie kompetencie čítania s porozumením, a to vždy v konkrétnej úrovni ovládania alebo materinského, alebo cieľového cudzieho jazyka.
workshop
Podujatím bola začatá séria interaktívnych workshopov pre učiteľov slovenského jazyka a maďarského jazyka ako materinského jazyka a súčasne aj pre učiteľov cudzích jazykov, konkrétne anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Interaktívne workshopy, ako aj ďalšie výskumné a publikačné aktivity, ktoré riešitelia projektu vyvíjajú, sú podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – APVV-17-0071 – Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku a Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR – VEGA 1/0062/19 – Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku.
Prvých workshopov sa zúčastnili učitelia Základnej školy sv. Marka v Nitre, Základnej školy Jána Palárika v Majcichove a Základnej školy s materskou školou v Šoporni. Na príprave a realizácii podujatia sa podieľali doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., a interní doktorandi Mgr. Anikó Ficzere, Mgr. Erzsébet Szabó a Mgr. Augustín Sokol.
Podujatie prebiehalo v dopoludňajších i popoludňajších hodinách v menších pracovných skupinách, aby organizátori mohli dodržať všetky protipandemické opatrenia. Zúčastnení učitelia sa oboznámili s metodikou zostaveného a detailne metodicky rozpracovaného intervenčného programu čítania s porozumením pre materinský jazyk v primárnom vzdelávaní. Ten bude postupne aplikovaný a overovaný na ďalších vybraných základných školách v rôznych regiónoch Slovenska.
workshop2
V úvodnej časti podujatia doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. – vedúca riešiteľka projektu – učiteľom, ktorí prijali pozvanie, predstavila projekt a jeho ciele a súčasne ich oboznámila so základnými princípmi, ktoré intervenčný program sleduje a bližšie rozviedla, v akej postupnosti je realizovaný. Pod vedením doc. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., a Mgr. Anikó Ficzere sa stali učitelia priamymi účastníkmi rozohrievacích techník zameraných na stimuláciu kognitívnych procesov, ktoré intervenčný program implicitne obsahuje a anticipuje ich pri nadobúdaní kompetencie čítania s porozumením u žiaka. Prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., realizovala ukážku intervenčnej jednotky zameranej na stimuláciu inferenčného myslenia pri recepcii naratívneho textu. Cieľom bolo demonštrovať také aktivity, ktoré vedú k zážitkovému vyučovaniu a sú súčasťou každej intervenčnej jednotky. Učitelia pracovali s pútavým naratívnym textom Ako si vychovať brata od autorky Kataríny Švecovej. Text je úsmevný a súčasne atraktívny z pohľadu žiaka najmä tým, že detský hrdina prináša na sociálnych sieťach rady, ktoré na základe vlastnej skúsenosti poskytuje rovesníkom. Ďalšia ukážka intervenčnej jednotky – Rozprávka o lietajúcej Alžbetke od autora Daniela Pastirčáka – pod vedením doc. PhDr. Jána Gallika, PhD., bola zameraná na stimuláciu predstavivosti a fantázie.
V záverečnej časti workshopu bol vytvorený priestor na reflexiu a následnú diskusiu. Interaktívne workshopy súvisiace s intervenčným programom na podporu čitateľskej gramotnosti budú v najbližších mesiacoch pokračovať, pripravujú sa stretnutia určené učiteľom materinského jazyka v sekundárnom vzdelávaní základných škôl a učiteľom cudzích jazykov na gymnáziách a stredných odborných školách.
Text: Mgr. Anikó Ficzere, Mgr. Erzsébet Szabó 
Foto: Mgr. Peter Horváth, Mgr. Augustín Sokol

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem