Nové zahraničné monografie v Jazykovom centre FF UKF

Prelom rokov 2019 a 2020 bol poznačený celosvetovou pandémiou, ktorá narušila riadny priebeh letného semestra akademického roka 2019/2020. Priniesla obmedzenia vo vzdelávacom procese, vedeckej práci, aj v celom spektre aktivít v rámci akademického života našej ALMA MATER.
Žiaľ, zimný semester 2020/2021 bude opäť v neštandardných podmienkach, čo kladie zvýšené nároky na študentov, aj na nás – pedagogických a vedeckých pracovníkov. O to viac vnímame ako prioritnú potrebu zabezpečenia a udržania kvality vzdelávania na Filozofickej fakulte, a tiež na celej Univerzite Konštantína Filozofa, a tým aj jej kredibility a dobrého mena v kontexte blížiacej sa novej akreditácie.
Naše pracovisko Jazykové centrum na Filozofickej fakulte UKF je špecifickým pracoviskom, zabezpečujúcim výučbu cudzích jazykov. Nemá vlastných kmeňových študentov, ale poskytuje jazykové vzdelávanie pre študentov UKF na všetkých troch úrovniach vysokoškolského vzdelávania, primárne však pre študentov Filozofickej fakulty. Jazykové vzdelávanie ponúka taktiež záujemcom z radov verejnosti. Okrem výučby angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, taliančiny a čínskeho jazyka v rámci študijných programov zabezpečuje Jazykové centrum aj výučbu slovenčiny pre cudzincov a zahraničných študentov (v rámci programu Erasmus+) a rovnako aj jazykové vzdelávanie na doktorandskom štúdiu. Ako Národné skúškové centrum organizuje testovanie jazykov pre získanie medzinárodného certifikátu ECL, a tiež sa podieľa na vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Filozofickej fakulty účasťou na konferenciách, prednáškach a projektovej činnosti.
Aj napriek problémom, ktoré toto ťažké obdobie prináša, odborní asistenti Jazykového centra prichádzajú v roku 2020 s novými publikačnými titulmi – zahraničnými monografiami AAA, ktoré prispejú k skvalitneniu vzdelávania študentov a vedeckej príprave pedagógov.

Mgr. PaedDr. PAVOL BURCL, PhD.

Writing Proficiency in English at the Primary School Level in Slovakia. Berlin: Peter Lang, 2020. 192 s. ISBN 978-3-631-73768-2.

„Písanie je kľúčová jazyková zručnosť obsiahnutá v komunikatívnej kompetencii. Napriek tomu veľa učiteľov anglického jazyka často preceňuje úlohu rozprávania, čím demotivujú svojich žiakov. Vďaka tomu je písanie najmenej atraktívnou a obľúbenou aktivitou.
Nielen ústna komunikácia nám umožňuje porozumieť rodeným hovoriacim, ale aj písomná má určitú relevanciu. V anglickej písomnej komunikácii to platí obzvlášť. Individuálny rozvoj zručnosti písania v anglickom jazyku je rovnako dôležitý ako každý iný cieľ vo výučbe cudzích jazykov. Prevláda tendencia zdôrazniť komunikačný aspekt výučby cudzích jazykov. Písanie je nutné chápať ako progresívny a kreatívny spôsob komunikácie, a to nielen v angličtine.
Je potrebné vytvoriť maximálny priestor pre tvorivosť žiakov.
V tejto vedeckej monografii sa zameriavam na písanie ako neoddeliteľnú súčasť komunikatívnej kompetencie vo výučbe cudzích jazykov (konkrétne anglického jazyka) na slovenských základných školách. Pôvodne som si ešte v roku 2008 vybral reprezentatívnu vzorku základných škôl v Nitrianskom regióne s cieľom preskúmať, či a do akej miery žiaci základných škôl rozumejú zadaniam a pokynom, ktoré sú uvedené v písomných cvičeniach. Pri hodnotení testov som analyzoval chyby, ktoré zvyčajne žiaci robia. Pozrel som sa na kritériá na dosiahnutie očakávanej úrovne ovládania anglického jazyka v písomnom prejave, jednotlivé učebné osnovy, štandardy a CEFRL.
Teraz, keď je Slovensko členom Európskej únie, som sa rozhodol opakovať testovanie na malej kontrolnej vzorke s rovnakou metodikou. Uskutočnil som ho v roku 2017. Porovnal som predchádzajúci výskum so súčasnou situáciou.
Chcel by som poďakovať recenzentom a čitateľom tejto knihy za ich konštruktívnu kritiku a návrhy, ktoré povedú k zlepšeniu vlastnej vedeckej práce.“
Pavol Burcl
 

kniha KCJ1

 

 

Mgr. RENÁTA PAVLOVÁ, PhD.

Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. Nümbrecht: Verlag Kirsch, 2020. 250 s. ISBN 978-3-943906-48-6.

„O slovenčinu ako moderný európsky jazyk v globalizovanej a rýchlo sa rozvíjajúcej Európe 21. storočia je stále väčší záujem ako o cudzí jazyk, a to hlavne z aspektu vzdelávania zahraničných študentov na Slovensku, ale ja z dôvodu dynamizácie pracovného trhu. Kniha je rozdelená na dve časti: lingvodidaktickú a aplikačnú.
Prvá, lingvodidaktická časť, je zameraná na činnosť metodických centier na Slovensku, ale aj univerzitných pracovísk na výučbu slovenčiny v zahraničí. Publikácia ponúka prehľad moderných učebníc slovenčiny pre cudzincov, vydaných buď v slovenských, alebo zahraničných vydavateľstvách, a aj prehľad metodických postupov pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, doplnený bohatým materiálom ukážok na konkrétnych učebných materiáloch. Pre potreby dištančného vzdelávania sú uvedené dostupné online kurzy slovenského jazyka určené na samoštúdium s možnosťou učiť sa cez moderné aplikácie (iPhone, iPod touch a pod.). Kapitola venovaná komunikácii v slovenčine ako cudzom jazyku na príklade osvojovania si komunikatívnej kompetencie na pozadí pragmalingvistiky predstavuje fungovanie paralingvistických prostriedkov vstupujúcich do ústnej komunikácie a možné príčiny komunikačnej bariéry spôsobené interferenčnými javmi.
Druhá, aplikačná časť, je zameraná na zvukový systém slovenčiny a jeho sprístupnenie cudzincom. Projekt EURONOUNCE (moderný multimediálny systém učenia jazykov) je zameraný na výskum slovenského vokalického a konsonantického systému, a to na kontrastívnom porovnaní slovenských a nemeckých hlások. Nahrávky obsahujú autentickú výslovnosť nemeckých hovoriacich. Pri práci s analýzou hlások sa využíval software PRAAT na podklade technológie AZAR. Fonetický výskum prináša štatistické vyhodnotenie výsledkov realizácie výslovnosti slovenských hlások u nemecky hovoriacich. Súčasťou publikácie je CD s audiozáznamom autentickej výslovnosti nemeckého rodeného hovoriaceho. Vďaka výsledkom fonetického výskumu boli identifikované príčiny nesprávnej výslovnosti na úrovni vokalického a konsonantického systému, ktoré boli spôsobené aj dôsledkom interferencie s materinským jazykom, t. j. nemčinou.
Cieľom monografie je osloviť odborníkov z oblasti cudzojazyčného vzdelávania a prispieť tak do širšieho diskurzu v rámci vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka kdekoľvek, kde sa práve slovenčina ako „malý“ európsky jazyk stane predmetom veľkého záujmu, učenia či skúmania.“
Renáta Pavlová
 

kniha KCJ2

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem