Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021

Oznamujeme študentom a prijatým uchádzačom o štúdium na UKF, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2020/2021 bezkontaktne.
Zápis na akademický rok 2020/2021 je možné zrealizovať elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému. Elektronický zápis skontroluje a potvrdí študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa študent zapisuje taktiež v akademickom informačnom systéme. Postup pre elektronický zápis nájdete v článku Zápis na štúdium.
Upozorňujeme, že prijatí uchádzači, ktorí sa zapisujú elektronicky do prvého roku svojho štúdia (bakalárskeho, magisterské, doktorandského) sú povinní pre potvrdenie úplného zápisu zo strany študijného oddelenia do 4. septembra 2020 zaslať na príslušné študijné oddelenie nasledovné dokumenty:
  1. Overená kópia dokladov o získaní predchádzajúceho vzdelania, ktorého dosiahnutie je minimálnou podmienkou prijatia a zápisu na štúdium.
    • Bakalárske štúdium – maturitné vysvedčenie, v prípade zahraničného študenta okrem overenej kópie je potrebné doručiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní, vydané okresným úradom v SR).
    • Magisterské a doktorandské štúdium (ak nie je uchádzač absolventom príslušnej fakulty UKF) – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu. V prípade uchádzača, ktorý absolvoval prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v zahraničí (mimo ČR) je okrem overených kópií potrebné doručiť aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR.
  2. Zápisový list – vygenerovaný z akademického informačného systému a vlastnoručne podpísaný.
  3. Čestné vyhlásenie študenta – vygenerované z akademického informačného systému, doplnené a vlastnoručne podpísané.
Na základe potvrdenia elektronického zápisu v akademickom informačnom systéme a zaslaných dokumentov bude zrealizovaný úplný zápis na štúdium a následne bude študentovi doručený preukaz študenta a ďalšie podklady z príslušnej fakulty.
Pre potreby pridania predmetov do zápisového listu a tvorbu rozvrhov na zimný semester AR 2020/2021 odporúčame použiť manuály pre pridávanie predmetov a tvorbu zápisov.
Ďalšie informácie o zápise študenta na príslušnú fakultu sa nachádzajú na weboch jednotlivých fakúlt:
Odporúčame priebežne sledovať e-mailové schránky, ktoré budú využité na zasielanie dôležitých informácií zo strany univerzity.
Uverejnené: 21. 8. 2020

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem