Cena dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2019

Po zasadnutí posledného tohtoročného kolégia dekanky FF UKF v Nitre 12. decembra 2019 sa uskutočnilo už tradičné oceňovanie pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu činnosť v končiacom sa kalendárnom roku. Vedenie fakulty posúdilo predložené nominácie a Cenu dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre v roku 2019 udelilo za kvalitné aktivity a výstupy výnimočne až piatim nominantom.
Na Cenu dekanky za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2019 boli nominované Mgr. Marianna Čechová, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) za projekt VEGA a prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. (Katedra anglistiky a amerikanistiky) za projekt APVV, ktorá Cenu dekanky za rok 2019 za úspešné ukončenie riešenia projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľov aj získala. V rámci projektu pod vedením prof. Gadušovej vzniklo 8 knižných publikácií a množstvo vedeckých štúdií, odpublikovaných na Slovensku i v zahraničí. Výsledky projektu boli s veľkým ohlasom diseminované medzi domácou odbornou verejnosťou (v rámci Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií a Združenia základných škôl Slovenska), ale aj v zahraničí na vedeckých konferenciách a prednáškových pobytoch napr. na Islande, v Uzbekistane, Gruzínsku a v Rusku. Na medzifakultnom projekte (FF, PF, FPV) participovalo viac ako 30 vedeckých pracovníkov a doktorandov.
Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť v roku 2019 bolo nominovaných hneď niekoľko kvalitných výstupov. Nominovaní boli Mgr. Martin Boszorád, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie), prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy), Mgr. Simona Klimková, PhD. (Katedra anglistiky a amerikanistiky), Dr. Mirko Lampis, PhD. (Katedra romanistiky), Mgr. Dominik Repka, PhD. (Katedra archeológie), prof. PhDr. Jana Sokolová, PhD. (Katedra rusistiky), PhDr. Andrej Zahorák, PhD. (Katedra translatológie) a kolektív autoriek z Katedry žurnalistiky doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., PhDr. Daša Nováčiková, PhD. a Mgr. Veronika Cillingová, PhD. Po dôslednom posúdení boli z veľkého počtu nominovaných vybraní tento rok výnimočne dvaja kolegovia a Cenu dekanky za mimoriadnu publikačnú činnosť za rok 2019 získali PhDr. Andrej Zahorák, PhD. a Mgr. Dominik Repka, PhD.
Doktorovi Zahorákovi vyšli v roku 2019 autorská monografia Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena a tiež kapitola v monografii A Reflection of Man and Culture in Language and Literature, obe vydané v anglickom jazyku v prestížnom zahraničnom vydavateľstve Peter Lang. Erudovanosť a mimoriadnu publikačnú aktivitu dokazujú aj dva knižné preklady v najväčších a najprestížnejších slovenských vydavateľstvách Ikar a Tatran (Počkajte si na happy end, Ikar; Izolovaní, Tatran), ktoré sú ideálnym príkladom prepojenia teórie s prekladateľskou praxou.
Doktor Repka bol v roku 2019 autorom a spoluautorom troch hlavných kapitol v dôležitej vedeckej monografii Chotín VII. Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku, ktorá bola dlhodobo očakávaná u odbornej verejnosti. Publikoval aj v zborníku z vedeckej konferencie a bol spoluautorom troch vedeckých štúdií v databázovanom časopise Studia Historica Nitriensia: Erb na kamennom článku z Oponického hradu. Pôsobenie Horváthovcov v rodinnom sídle Aponiovcov; Ladice, poloha Vlčia lúka a Ladické – výsledky archeologického výskumu polykultúrnej lokality; Protohistorické a stredoveké sídlisko v Klčove (okres Levoča).
Cenu dekanky v roku 2019 za spoluprácu so študentskou komunitou, za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi, vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách boli na nominovaní: Mgr. Miriama Bilčíková, PhD. (Katedra rusistiky), doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. (Katedra archeológie), Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. (Katedra romanistiky), doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy), Mgr. Lívia Šebíková, PhD. (Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky), PhDr. Roman Zima, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu).
Cenu dekanky za rok 2019 za spoluprácu so študentskou komunitou získala Mgr. Zuzana Civáňová, PhD., ktorá je už niekoľko rokov hlavnou organizátorkou festivalu hispánskej kultúry a jazyka známej pod názvom Dni hispánskej kultúry, ktorý sa v tomto roku uskutočnil už jedenásty krát. Dni hispánskej kultúry vytvárajú každoročne priestor, v rámci ktorého sa pri rôznorodých aktivitách a prednáškach z oblasti hispanistiky stretávajú desiatky študentov bilingválnych gymnázií, stredných škôl a našich študentov španielskeho jazyka. Doktorka Civáňová sa už druhý rok taktiež aktívne angažuje pri zabezpečení prezentácie jazykových katedier Filozofickej fakulty UKF za účelom propagácie našich študijných programov na veľtrhu cudzích jazykov Lingvafest, ktoré ročne navštívia tisícky záujemcov o cudzie jazyky. V tomto roku sa tiež zhostila aktívnej roly tútorky v rámci mobility na Univerzite v Havane (Kuba) pre šesť študentiek denného štúdia španielskeho jazyka a literatúry.
Na Cenu dekanky v kategórii publikačná činnosť doktoranda boli v roku 2019 nominovaní: Mgr. Patrik Lenghart (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy). Mgr. Tomáš Kralovič (Katedra histórie), Mgr. Judita Ondrušeková (Katedra anglistiky a amerikanistiky) a Mgr. Veronika Szabóová (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy).
Ocenenie za rok 2019 získala Mgr. Judita Ondrušeková, ktorá aktívne prezentovala výsledky svojej výskumnej činnosti na zahraničných vedeckých konferenciách a jej štúdie boli publikované v indexovaných časopisoch a v zahraničných vedeckých publikáciách, výberovo napríklad Morality and values in Pavel Vilikovský’s The Autobiography of Evil v databázovanej Ars Aeterne; Machiavelli’s political philosophy and its impact on modern British fantasy: Terry Pratchett v zborníku z konferencie Conference on Arts and Humanities v Sofii alebo Humor and Satire in Terry Pratchett‘s Discworld series v zborníku Anglophone Conference v Hradci Králové.
Oceneným blahoželáme a všetkým kolegom prajeme veľa energie, nápadov a vytrvalosti v ich ďalšom tvorivom úsilí.
cena dekanky1
Text: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Foto: Mgr Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem