Prof. Eero Tarasti v Interdisciplinárnych dialógoch FF UKF v Nitre

13. novembra 2019 prednášal v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre vzácny hosť, významný fínsky semiotik a muzikológ Prof. Eero Tarasti (University of Helsinki), jedna z najvýraznejších osobností svetovej semiotiky prelomu 20. a 21. storočia, dlhoročný predseda svetovej organizácie International Association for Semiotic Studies (v rokoch 2004 – 2014) a International Semiotics Institute (ISI), ako aj iniciátor a vedúci medzinárodnej vedeckej platformy Musical Signification Project. V rámci vedeckého cyklu Interdisciplinárne dialógy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre predniesol prednášku s témou From Postcolonial Analysis to a Theory of Resistance – Social Aspects of Existential Semiotics.
Cez prizmu príbehu vlastného odborného rozvoja – počas ktorého sa osobne poznal, alebo spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami akými boli A. J. Greimas, C. Lévi-Strauss, R. Barthes, J. Lotman či T. Sebeok, J. Kristeva a U. Eco – predostrel v úvode prednášky svoje chápanie troch fáz vývoja semiotiky od 60. rokov 20. storočia. Prvú fázu spája s etablovaním metód štrukturálnej antropológie, druhú s Parížskou školou semiotiky a tretiu fázu s objavovaním princípov existenciálnej semiotiky na prelome 20. a 21. storočia, ktorej E. Tarasti je jedným z hlavných predstaviteľov. Predovšetkým však prezentoval vlastné teórie týkajúce sa vzťahu Dasein – transcendencia a tzv. zemického modelu vedomia Moi/Soi. V závere vystúpenia venoval pozornosť aj otázkam súčasnej semiokrízy a rezistencie s poukazom na neudržateľnosť a škodlivosť (post)koloniálnej ideológie v súčasnom humanistickom diskurze.
Tarasti ako priamy svedok i hýbateľ novodobých dejín semiotiky svojou prednáškou – ktorá sa uskutočnila aj v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 (v oblasti filozoficko-kulturologického vymedzenia a reflexie pojmov nezávislosti, vzdoru a rezistencie v súčasnej kultúre a umení) – demonštroval relevanciu tejto vednej disciplíny v aktuálnych, často neprehľadných spoločenských reáliách. Práve semiotika existenciálneho vidu je podľa neho v dnešnom svete ideológie simulakier, digitálnej produkcie informačného smogu a marketingovej manipulácie potrebná viac než kedykoľvek predtým.
Spoločenský program nitrianskej návštevy prof. Eera Tarastiho pozostával viacerých podujatí. Zúčastnil sa koncertu cyklu Galéria hudby prominentného belgického kvinteta Hef Collectief (12. 11. 2019) v Koncertnej sieni Župného domu v Nitre. Zoznámil aj s pamätihodnosťami Nitrianskeho hradu a po svojej prednáške (13. 11. 2019) sa stretol aj s pani dekankou FF UKF v Nitre doc. Jarmilou Maximovou, PhD., ktorá má záštitu nad spomínaným cyklom Interdisciplinárne dialógy FF UKF. Večer tohto istého dňa sa prof. Tarasti zúčastnil v sále Ponitrianskeho múzea v Nitre aj komorného koncertu s názvom Od nepamäti, ktorý na jeho počesť usporiadala Katedra kulturológie FF UKF v spolupráci s týmto múzeom – kde prof. Tarasti zhliadol aj expozíciu archeologickej Klenotnice – a Nitrianskym samosprávnym krajom. Hudbu z územia Slovenska v rozpätí od stredoveku po súčasnosť interpretovali hudobníci súboru Musicantica Slovaca, klaviristka Martina Janegová, gitarista Ondrej Veselý a experimentálne duo Hyp(ia)nosis.
Text: prof. Július Fujak
Foto: Mgr. Peter Horváth, doc. Miroslav Ballay

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem