Ďalšia spolupráca s Bieloruskom – Vitebsk (Erasmus+ KA 107)

Katedra rusistiky FF UKF v Nitre privítala vzácnu návštevu z Bieloruska, z Vitebskej štátnej univerzity P. M. Mašerova. V rámci výmenného pobytu Erasmus+ KA 107 do Nitry pricestovali v dňoch 06. – 17. októbra 2019 profesor Sergej Vladimírovič Nikolajenko (dekan Filologickej fakulty) a profesorka Irina Zajcevová (vedúca Katedry cudzích jazykov). Pedagógovia katedry rusistiky – prof. Natália Muránska, PhD. a doc. Alena Kalechyts, PhD. sa zúčastnia výmenného pobytu na Vitebskej štátnej univerzite P. M. Mašerova koncom októbra. (Žiada si pripomenúť, že aktívna spolupráca s Bieloruskom začala úspešnými výmennými pobytmi pedagógov, doktorandov a študentov so Štátnou pedagogickou univerzitou M. Tanka v Minsku v máji 2019).
Cyklus prednášok pôde Katedry rusistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre prebiehal od 9. októbra 2019. Pred samotným začatím prednášok dekan S. V. Nikolajenko privítal študentov a pedagógov KRUS, v krátkosti predstavil štruktúru univerzity, objasnil systém práce univerzity a vyslovil možnosť užšej spolupráce medzi univerzitami v rámci programu Erasmus+.
Do oblasti vedeckého záujmu profesorky I. P. Zajcevovej patrí: problémy jazyka umeleckej reči v diskurzoch rôznych žánrov, jazykové a kultúrne aspekty prekladu, problémy komunikačnej lingvistiky, problémy komunikačnej štylistiky umeleckej reči.
Prednášky prof. Zajcevovej boli zamerané na tvorbu súčasnej ruskej spisovateľky vystupujúcej pod pseudonymom Alexandra Marininová (M. A. Aleksejevová), ktorá sa preslávila tvorbou detektívnych diel. Autorka začala svoju umeleckú dráhu v roku 1991 poviedkou Šesťkrídly Serafín publikovanou v časopise Polícia, ktorý vydáva Ministerstvo vnútra. Zaujímavosťou je, že Alexandra Marininová je autorkou vyše tridsiatich vedeckých článkov z oblasti kriminológie, čo poukazuje na vysokú odbornosť z danej oblasti. Predpokladáme, že Alexandra Marininová vo svojej tvorbe čerpá zo zozbieraných prípadových štúdií, ktoré obohacujú autorkinu tvorbu z viacerých hľadísk. Profesorka I. P. Zajcevová sa bližšie zamerala na štylistiku textu poviedok a noviel autorky. Upriamila pozornosť obecenstva na lingvistický a kulturologický aspekt, narušenie noriem a žargonizáciu v autorkinej tvorbe. V ďalšom románe Zhoda okolností autorka predstavuje systém, týkajúci sa právnej ochrany a jej ďalšieho rozvoja. Alexandra Marininová oplýva veľmi jemným citom pri uchopení jazykovej stránky svojich diel, ktoré ponúka cez prizmu detektívnej optiky súčasnému čitateľovi. Ako uviedla profesorka I. P. Zajcevová, jazykové stvárnenie diel A. Marininovej, poskytuje bohatý zdroj pri ďalšom skúmaní, interpretovaní a analýze umeleckého textu (romány spisovateľky nie sú zatiaľ preložené do slovenského jazyka).
Druhý okruh prednáškových tém bola zameraný na komunikatívnu lingvistiku a komunikatívnu štylistiku, rétoriku a lingvoekológiu, ktorá poukazuje na čistotu jazykového prostredia v spojení s literárnou tvorbou spomínanej ruskej spisovateľky. Profesorka I. P. Zajcevová vychádza z poňatia lingvokulturológie, ktorej systematizáciu a klasifikáciu položil nemecký filológ Wilhelm von Humbolt.
Profesorka I. P. Zajcevová aktívne spolupracovala s publikom, ktorému poskytla doplňujúci materiál. Ten študentom poslúžil na praktické vyhľadávanie slangových slov v úryvkoch textov diel A. Marininovej a naznačila ich miesto v jazykovom diskurze.
Po skončení prednášok prebiehala diskusia, ktorá potvrdila zaujímavosť a aktuálnosť témy. Otázky smerovali predovšetkým na autorkinu tvorbu, ale aj na lingvistiku textu a objasnenie termínu žargonizácia v súčasnej lingvistickej terminológii. Viaceré otázky, ktoré zazneli v publiku sa mohli stať inšpirujúcim zdrojom pre našich študentov v skúmaní lingvistiky textu.
Vedúca Katedry rusistiky FF UKF v Nitre profesorka Natália Muránska sa v závere poďakovala zahraničným hosťom a skonštatovala, že je presvedčená, že nadviazané pracovné kontakty s Vitebskou štátnou univerzitou P. M. Mašerova budú pokračovať aj v budúcnosti.
Predstaviteľov Vitebskej štátnej univerzity P. M. Mašerova dňa 15.10 2019 prijala dekanka FF UKF doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Predstavitelia vedenia oboch univerzít rokovali o možnostiach spolupráce i v budúcnosti.
Text: Mgr. Lenka Bordjuhová
Foto: Mgr. Peter Horváth
 
navsteva bielorusko1
navsteva bielorusko2
navsteva bielorusko3

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem