Cena dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2018

Koniec kalendárneho roka priniesol aj už tradičné oceňovanie pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu tvorivú činnosť. Vedenie fakulty posúdilo predložené nominácie a Cenu dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2018 udelilo v štyroch kategóriách počas slávnostného aktu udeľovania cien 13. decembra 2018 po poslednom tohtoročnom zasadnutí kolégia dekana FF UKF v Nitre.
Na Cenu dekanky za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (t.j. za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2018 boli nominovaní Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. Doc. ThDr. Tomáš Pružinec, PhD., a doc. RNDr. Daša Munková, PhD., ktorá Cenu dekanky aj získala za úspešne ukončený projekt APVV s názvom Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka. Výskum pod vedením doc. Munkovej má silný interdisciplinárny charakter a svojou povahou je jedinečný v danej oblasti nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Dôkazom toho sú aj vedecké monografie v spoluautorstve vydané v zahraničí a niekoľko výstupov publikovaných vo významných vysoko hodnotených zahraničných odborných a vedeckých časopisoch.
Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť za rok 2018 bolo nominovaných hneď niekoľko kvalitných výstupov. Nominovaní boli PhDr. Monika Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD., Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., Mgr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Mgr. Alena Mikulášová, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Róbert Arpáš, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PaedDr. Roman Králik, Th.D., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD. a prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Po svedomitom posúdení bol z veľkého počtu nominovaných vybraný a Cenu dekanky za mimoriadnu publikačnú činnosť za rok 2018 získal doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., ktorému v danom roku vyšli štyri vedecké monografie: autorská monografia Viviparia ruskej personalistickej filozofie, v spoluautorstve s doc. Gallom publikovaný titul Berďajev – Frank – Iľjin = traja myslitelia ruskej personalistickej filozofie a monografia Medardo di Noyon: valori, perspettive e sfide vydaná v zahraničnom vydavateľstve Edizioni Cantagalli v Siene, pričom jej druhé, revidované vydanie, vyšlo následne aj v slovenskom jazyku.
Za spoluprácu so študentskou komunitou, t.j. za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi, vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách boli na Cenu dekanky v roku 2018 nominované Mgr. Beáta Pintérová, PhD., prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD., doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., ktorá cenu za rok 2018 aj získala. Výsledky študentov sú vďaka intenzívnej dlhodobej spolupráci pani doktorky so študentmi značkou kvality v prostredí scénického folklorizmu, študenti sú na celonárodnej úrovni opakovane oceňovaní tými najvyššími cenami, na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou tzv. Šaffovej ostrohe uspeli v zlatom a striebornom pásme hneď traja z nich. Vďaka autorským choreografiám a vedeniu dr. Krausovej sa dvaja poslucháči katedry - členovia tanečného tria Bártfa - prebojovali do finále televíznej súťaže Zem spieva, vysielanej RTVS.
Na Cenu dekanky v kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) v roku 2018 boli nominované Mgr. Katarína Šimunková a Mgr. Ivana Horváthová, ktorá Cenu dekanky aj získala za niekoľko hodnotných výstupov: je spoluautorkou štúdie v medzinárodnom databázovanom časopise Acta Educationis Generalis a tiež spoluautorkou monografie Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa vydanej v zahraničnom vydavateľstve Verbum. Jej publikačnú činnosť v tomto roku dopĺňa aj samostatný výstup What do you see in the picture or what can you do with the picture? v zborníku príspevkov z medzinárodnej z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky v premenách času.
Dekanka FF UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. odovzdala ocenenia a poďakovala všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky, všetkým zúčastneným za tvorivé pracovné nasadenie a zaželala úspešný nastávajúci pracovný rok.
text:doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. (Prodekanka pre vzdelávanie FF)
foto: Mgr. Peter Horváth (Dekanát FF)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem