Prednáška Slovanská mytológia a frazeológia na FF

Dňa 17. decembra 2018 Katedra rusistiky FF UKF v Nitre zorganizovala prednášku v ruskom jazyku pod názvom Slovanská mytológia a frazeológia (porovnávacia analýza frazeologizmov ukrajinského, slovenského a ruského jazyka). Prednášajúcou bola doc. Irina Stepanovna Čibor, PhD. z Katedry ukrajinskej literatúry a porovnávacích štúdií Filologického ústavu Kyjevskej univerzity Borisa Grinčenka. V prednáške doc. Čibor prezentovala časť svojho výskumu v oblasti slovanskej mytológie a frazeológie s akcentom na ukrajinsko-slovenské porovnanie, pričom na základe porovnávacej etnolingvistickej analýzy uviedla aj závery.
Prednášajúca v prvej časti prednášky oboznámila prítomných s definíciami vybraných pojmov, (napr. frazeológia, etnolingvistika, etnofrazeológia, etnofrazémy, frazeologické jednotky, performatívne frazeologické jednotky, frazeologizované slovné spojenia, parémie, slovanská mytológia) podľa niektorých renomovaných autorov ruskej a ukrajinskej proveniencie.
V druhej časti prednášky doc. Čibor uviedla štyri základné fázy svojho čiastkového výskumu s ústnym komentárom.
V tretej časti prednášky doc. Čibor prostredníctvom powerpoinovej prezentácie uviedla vybrané ukrajinské príklady frazém so slovenskými ekvivalentmi. Išlo o frazémy so zameraním na prírodnú silu (zem, voda, oheň, vzduch, víchor, hrom). Po predstavení a komentári k jednotlivých príkladom doc. Čibor rozdelila prítomných študentov do troch skupín. Ich úlohou bolo na základe predloženého exemplifikačného materiálu ruských frazém taktiež so zameraním na prírodnú silu analyzovať, ako sú dané frazeologizmy motivované slovanskou frazeológiou. Študenti sa tejto úlohy zhostili výborne a zároveň mali možnosť sa zoznámiť s niektorými novými frazémami, ktoré doposiaľ nepoznali.
Prednáška vhodne prispela k rozšíreniu a doplneniu vedomostí študentov rusistiky v rámci predmetu Funkčná lexikológia (nielen) na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania.
krus1
 
krus2
krus3
Text: doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (KRUS FF UKF)
Foto: Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová (KRUS FF UKF)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem