Katedra kulturológie participovala na medzinárodnej spolupráci

V uplynulých dňoch bola v Skopje vydaná zahraničná kolektívna monografia Culture In Transition Countries (2018), ktorá je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Východiskom spolupráce bol záujem o rozvíjanie medzinárodných vedecko-výskumných aktivít, ako aj slovensko-macedónskych kultúrnych vzťahov. Monografia prezentuje výsledky zaujímavého interdisciplinárneho výskumu, ktorý bol venovaný kritickej reflexii politických zmien v období 80. a 90. rokov 20. storočia s dôrazom na sociokultúrne pozadie problémov prechodu (transformácie) v postkomunistických krajinách. Na publikácii sa autorsky podieľali zahraniční kolegovia, ako aj pracovníci a doktorandi z Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Mgr. Erika Moravčíková, PhD., Mgr. Veronika Moravčíková, PhD., Mgr. Jozef Puškár, Mgr. Lucia Valková. Editorkami publikácie sú riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry prof. Maja Jakimovska-Toshikj, PhD., a pracovníčka Katedry kulturológie Mgr. Katarína Gabašová, PhD. Primárnym cieľom autorov bolo venovať pozornosť konceptualizácii kultúrneho prechodu, resp. hlbokým systémovým zmenám a ich dôsledkom v tzv. tranzitných krajinách. Publikácia má tendenciu byť prínosom k zatiaľ len čiastočne spracovanej téme v slovensko-macedónskom kontexte.
Medzinárodnú spoluprácu podporilo vedenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (vo funkcii dekana) a prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Vznik a úspešný priebeh spolupráce, ako aj vydanie publikácie, podporili svojím úsilím najmä prof. Maja Jakimovska -Toshikj, PhD., a vedúci Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. K prehlbovaniu konkrétnej vedeckej spolupráce prispela aj iniciatíva prof. PaedDr. ThDr. Romana Králika, Th.D.
Text: Mgr. Katarína Gabašová, PhD., Katedra kulturológie FF UKF v Nitre
Obalka culture predna strana 1

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem