Svetová translatológia v Nitre

V dňoch 24. – 26. septembra 2018 sa na Katedre translatológie konala medzinárodná konferencia Translation, Interpreting, and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy). Konferencia bola výsledkom spojenia síl štyroch fakúlt slovenských univerzít, ktoré organizačne a obsahovo zabezpečujú výučbu prekladateľstva a tlmočníctva (FF UKF v Nitre, FF UMB v Banskej Bystrici, FF UK v Bratislave, FF PU v Prešove ako aj Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave). Zúčastnilo sa jej viac než 100 domácich a zahraničných hostí zo Spojených štátov, Francúzska, Talianska, Rumunska, Turecka, Indie či Číny. Hlavnými rečníkmi boli celosvetovo uznávaní translatológovia – prof. D. Gile, prof. E. Gentzler a prof. A. Chesterman. V rámci bohatého trojdňového cyklu prednášok odzneli v jednotlivých sekciách príspevky a panelové diskusie venované aktuálnym témam translatológie, akými sú strojový preklad, tlmočenie, oblasť odborného, audiovizuálneho či umeleckého prekladu. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa aj viacerých workshopov, ktoré viedli poprední domáci či zahraniční teoretici a praktici prekladu a tlmočenia. Na príprave konferencie participovali aj študenti KTR či už v úlohe tlmočníkov alebo dobrovoľníkov.
Nesmierne nás teší, že konferencia, ale aj príspevky, prezentované výskumy a v neposlednom rade podnetné diskusie potvrdili, že Katedra translatológie, respektíve slovenská translatológia dokáže udržať krok s tou svetovou a zároveň jej má čo ponúknuť.
Konferencia je výstupom projektu VEGA č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom a projektu VEGA č. 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii.
Za finančnú podporu ďakujeme:
loga
Osobitne ďakujeme za finančnú a organizačnú podporu vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
 
Autori: Mgr. Jana Ukušová – PhDr. Andrej Zahorák, PhD. (Katedra translatológie FF UKF)
Autor fotografií: Bc. Mariana Michalková

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem