Katedra germanistiky na kongrese v Ružomberku

Dňa 2. - 3. júla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal germanistický kongres Deutschkongress 2018. Kongres bol venovaný podpore výučby nemeckého jazyka na všetkých stupňoch vzdelávania a nadviazaniu kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami a firemnou sférou. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva SR, Štátny pedagogický ústav a veľvyslanci Nemecka, Rakúska a Švajčiarska.
Kongresu sa aktívne zúčastnila aj Katedra germanistiky FF UKF. V rámci propagačného stánku a videoprojekcie predstavila študijné programy a možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce. Členovia katedry, doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., doc. Viera Chebenová, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Dr. phil. Daniel Krause a PaedDr. Oľga Wrede, PhD., sa zároveň zúčastnili pódiovej diskusie so zástupcami ministerstva školstva a so zástupcami vzdelávacej, hospodárskej a vedeckej sféry. Z pódiovej diskusie jasne vyplynulo, že znalosť cudzích jazykov je v hospodárskom, vedeckom aj kultúrnom kontexte mimoriadne dôležitá, čo však nevyhnutne vyžaduje prijať v školstve legislatívnu zmenu, ktorá by opätovne zaviedla povinnosť učiť sa na školách dva cudzie jazyky. Táto požiadavka zaznela jasne aj v Manifeste na podporu nemeckého jazyka na Slovensku, ktorý účastníci kongresu prijali a ktorý bolo zaslaný ministerke školstva SR. V manifeste sa okrem iného poukazuje na kľúčový princíp viacjazyčnosti v Európskej únii a na negatívny dopad prijatia zákona č. 37 z 1. februára 2011 a úpravu rámových učebných plánov v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe platnom od 2. septembra 2015, ktorý 2. cudzí jazyk odsunul do pozície voliteľného predmetu. V manifeste boli jasne pomenované aj ďalšie negatívne aspekty jazykovej politiky na Slovensku od roku 2011 ako dramatický pokles záujmu o štúdium učiteľstva nemeckého jazyka, likvidácia nemčiny na stredných odborných školách či výrazné zníženie počtu maturitných skúšok z nemeckého jazyka. Paradoxom však je, že firemné prostredie na Slovensku pociťuje akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky, čo vyplýva aj z prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Advantage Austria z roku 2017. Nemčina, resp. iný 2. cudzí jazyk (okrem angličtiny) je pritom na pracovnom trhu bezpochyby konkurenčnou výhodou.
Teší nás, že na germanistickom kongrese bolo pozitívne vyzdvihnuté, že Katedra germanistiky FF ponúka aj študijné programy, ktoré reagujú na reálne požiadavky praxe. Katedra germanistiky ponúka od akademického roka 2014/2015 jednoodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi a od akademického roka 2017/2018 medziodborové bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi – žurnalistika.
Veríme, že iniciatívy, ktoré posledné roky vyvíjali germanistické katedry na Slovensku, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov, veľvyslanectvá Nemecka, Rakúska a Švajčiarska na Slovensku a iné vzdelávacie a kultúrne inštitúcie prinesú aj vďaka germanistickému kongresu Deutschkongress 2018 v Ružomberku v dohľadnej dobe pozitívne zmeny smerujúce k liberalizácii jazykovej politiky na Slovensku a posilneniu jazykovej výučby na všetkých stupňoch škôl.
Fotogaléria
Autorka článku: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF - Katedra germanistiky
Fotodokumentácia: PhDr. Beáta Hockicková, PhD., PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem