Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo ocenených 15 pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal dňa 28. marca 2018 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ďakovné listy a ocenenia pätnástim vysokoškolským učiteľom, ktorých nominovali dekanky a dekani všetkých piatich fakúlt univerzity. Ako povedala prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., ktorá slávnosť moderovala, „vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vedenie fakúlt našej Alma mater považujú za významné popri narastajúcich nárokoch na vedecko-výskumný rozmer práce vysokoškolských učiteľov oceniť aj tú významnú súčasť ich práce, ktorá je vyjadrená pojmom vysokoškolské vzdelávanie.“
Ocenení boli:
 • PaedDr. Oľga Wrede, PhD. – z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, nominovaná za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách. Ako jeden z mnohých príkladov jej snahy možno uviesť pravidelnú organizáciu Rakúsko-slovenskej letnej školy v rámci medzinárodných projektov podporovaných Akciou Rakúsko – Slovensko. Viaceré domáce i zahraničné médiá, medzi inými aj RTVS informovali o úspešnej letnej škole v júli 2017.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD. – z Katedry politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre, nominovaná za implementáciu tzv. skúsenostného učenia do praxe v rámci celosvetového programu National Model United Nations a dosiahnuté výsledky počas simulovaných rokovaní (Honorable Mentioned Delegation). Intenzívne spolupracuje so žiackym parlamentom pri CVČ, a tak sa podieľa na vzdelávaní a výchove žiakov, ktoré svojou formou a obsahom presahujú rámec vzdelávania regionálneho školstva.
 • PhDr. Ľudovít Marci, CSc. – z Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF Nitre. Prevažná väčšina absolventov oceňuje jeho nezabudnuteľné prednášky, vždy pútavo podané, detailne vykresľujúce obdobia stredoveku a novoveku, ktoré sú objektom vedeckého záujmu Ľudovíta Marciho. O jeho erudícii a sčítanosti svedčí aj veľké množstvo recenzií na publikácie nielen z oblasti histórie, ale aj filozofie, sociológie alebo dejín umenia. Na katedre má preto povesť polyhistora, ktorý kolegom s ochotou poradí a usmerní ich. Počas učiteľskej kariéry odškolil nespočetné množstvo záverečných prác, ktorými pripravil budúcich pedagógov na zodpovedné plnenie svojho poslania.
 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – prodekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií pre vedeckovýskumnú oblasť, docentka Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, ocenená za dlhoročnú a obetavú prácu pre fakultu, za kvalitné a zodpovedné plnenie povinností a svedomitú prácu a za vzorné plnenie pedagogických povinností s aktívnym a tvorivým prístupom k študentom.
 • doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. – z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ocenená za dlhoročnú a významnú vedeckú i pedagogickú činnosť na našej fakulte. Vďaka osobnému i profesionálnemu prístupu dokáže v rámci svojej pedagogickej činnosti vytvárať motivujúcu a priateľskú atmosféru. Zapája sa do organizácie odbornej praxe realizovanej pracoviskom, vzbudzuje záujem študentov o štúdium a podporuje ich zapojenosť do kultúrnych súťaží i mimoškolských aktivít prospievajúcich k prezentovaniu univerzity doma i v zahraničí.
 • PaedDr. Helena Pataiová, PhD. – z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ocenená za vysokú mieru osobnej zaangažovanosti vo vzdelávacom procese. Okrem toho organizuje pedagogickú prax realizovanú pracoviskom a fakultou, vzbudzuje záujem študentov o štúdium a podporuje ich zapojenosť do školských a mimoškolských aktivít prospievajúcich k prezentovaniu fakulty a univerzity doma i v zahraničí.
 • prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc. – z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenený za inováciu štúdia a popularizáciu ochrany životného prostredia.
 • prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD. – z Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenená za rozvoj doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia.
 • prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. – z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenená za rozvoj štúdia v odbore štatistika.
 • PhDr. Erika Krištofová, PhD. – z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá je odborníčkou v oblasti pediatrického ošetrovateľstva a koordinátorkou klinických cvičení študentiek a študentov vo Fakultnej nemocnici v Nitre a ďalších výučbových zdravotníckych zariadeniach. Jej prístup k študentom je charakterizovaný vysokou erudovanosťou a mimoriadne humanistickým prístupom. Podieľa sa významnou mierou na šírení dobrého mena katedry formou aktivít prezentovaných v rámci mesta Nitra, k mimoškolským aktivitám zameraným na podporu zdravia verejnosti vedie aj svoje študentky.
 • PhDr. Monika Mankovecká, PhD. – z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá sa venuje výučbe disciplín zameraných na intenzívnu a urgentnú zdravotnú starostlivosť, rozvíja výskumné zručnosti študentov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Venuje svoj čas a energiu rozvíjaniu profesionálnych kompetencií študentov, ktoré pravidelne úročia úspechmi na národných a medzinárodných súťažiach záchranárskych tímov. Študenti oceňujú najmä odbornosť, partnerský prístup a ochotu pomôcť.
 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, ktorá pod jej vedením intenzívne spolupracuje s európskymi univerzitami v oblasti vzdelávania v sociálnej práci a patrí do medzinárodných sietí vzdelávateľov sociálnej práce. Osobnou angažovanosťou vytvára pre študentov možnosti zapájania sa do medzinárodných aktivít. Študenti a študentky si na prístupe pani profesorky Mojtovej cenia empatiu, ľudskosť a bohaté skúsenosti v oblasti sociálnej práce v zdravotníctve.
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenená za dlhoročný prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoj jeho kvality na Slovensku a v zahraničí, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena Katedry pedagogiky PF UKF v domácom i medzinárodnom kontexte, za dlhoročnú celoživotnú pedagogickú, riadiacu, vedeckú a tvorivú činnosť.
 • doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD. – z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenená za celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť a za osobnostný vklad do rozvoja umeleckého vzdelávania, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena Katedry hudby PF UKF v domácom i medzinárodnom kontexte.
 • prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenený za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti športu, za celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť pre rozvoj vysokého školstva, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena KTVŠ PF UKF v Nitre formou výskumných a publikačných aktivít prezentovaných v domácom i medzinárodnom prostredí.
„Práca učiteľa je prácou náročnou a zodpovednou, pre mnohých z nás sa stala životným poslaním, ale aj behom na dlhú trať“, uviedol po odovzdaní ocenení rektor UKF v Nitre. „Nezaobíde sa bez lásky k povolaniu, trpezlivosti, individuálneho prístupu ku študentom, neustáleho vzdelávanie sa a pasovaním sa s problémami každodenného školského života. Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov by som sa Vám chcel poďakovať za to, že ste to práve Vy, každá a každý jeden z Vás, kto robí z našej alma mater nielen špičkové pracovisko na poli vedy a výskumu, ale i kolegiálne, ľudské, ba neraz i priateľské miesto, kam radi prichádzame učiť, objavovať, bádať, prijímať i rozdávať poznanie a v neposlednom rade ľudsky rásť. To všetko by nebolo možné bez Vašej lásky k učiteľskému povolaniu i k našim študentom. Prijmite moju osobnú vďaku i želanie pevného zdravia, tvorivých úspechov, rodinnej pohody a osobného naplnenia každého z Vás.“
Výnimočnú atmosféru umocnil koncert študentov a pedagógov, ktorý pripravila Katedra hudby Pedagogickej fakulty, zostavený z muzikálových piesní a šansónov.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem