Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2017

Po zasadnutí Kolégia dekana FF UKF v Nitre 14. decembra 2017 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2017. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená doc. Mgr. Štefanovi Beňušovi, PhD. za úspešne ukončený projekt Relationship between trust and entrainment in speech. Grant na tento projekt základného výskumu bol udelený americkou vládnou agentúrou Air Force Office of Scientific Research na obdobie 3 rokov v celkovej výške 344 445 USD. Partnermi projektu sú z domácich inštitúcií Ústav informatiky SAV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská technická univerzita a zo zahraničných partnerov Univerzita v Buenos Aires a Columbia University v New Yorku. Projekt bol zameraný na zisťovanie toho, či hlasové prispôsobovanie sa automatických systémov užívateľovi dokáže ovplyvniť jeho dôveru voči týmto systémom.
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Emílii Perez, PhD. za vedeckú kapitolu The Power of Preconceptions: Exploring and Expressive Value of Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing v monografii Language Diversity Volume 3: Language(s) and Power vydanú v zahraničnom vydavateľstve Cambridge Scholars Publishing a za štúdiu v karentovanom časopise World Literature Studies pod názvom Bridging the mental Iron Curtain, or, re-exploring the „old“ in new contexts (Emília Perez – Martin Djovčoš).
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Dr. Oľge Wrede, PhD. za organizáciu Rakúsko-slovenskej letnej školy v rámci medzinárodných projektov podporovaných Akciou Rakúsko – Slovensko. Rakúsko-slovenská letná škola sa koná každé 2 roky, naposledy v termíne 09. – 22.07.2017. Letnú školu organizuje Katedra germanistiky v spolupráci s Fachhochschule Burgenland a s finančnou podporou Akcie Rakúsko-Slovensko a Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Letná škola je zameraná na tandemovú výučbu nemeckého a slovenského jazyka a je určená 30 rakúskym a slovenským vysokoškolákom. Účastníci si nezlepšujú iba jazykové znalosti, ale oboznamujú sa bližšie s každodenným životom svojho geografického suseda a spoznávajú nové lokality a miesta Slovenska. Obohacujúce sú taktiež popoludňajšie tandemové aktivity a prednášky pozvaných odborníkov k dejinám a súčasnému vývoju Rakúska a Slovenska, filmové predstavenia, či tvorba spoločného časopisu Firhang auf! Letná rakúsko-slovenská jazyková škola sa medzičasom dostala aj do povedomia širokej verejnosti a médií, o čom svedčí aj reportáž z tohto leta v Rádio Slovakia International v RTVS. Aj takouto formou organizátori rakúsko-slovenskej letnej školy prispievajú k šíreniu dobrého mena FF UKF v Nitre.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Miroslavovi Adamčiakovi, MA za zahraničnú vedeckú monografiu vydanú v Saarbrücken vo vydavateľstve Éditions Universitaires Européennes pod názvom Lintercompréhension entre différentes familles de langues.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem