Rektor UKF v Nitre vymenoval nových docentov

Dňa 23. novembra 2017 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
  • Mgr. Zuzane Borzovej, PhD., pracovníčke Katedry archeológie Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.25 Archeológia,
  • PhDr. Jozefovi Brunclíkovi, PhD., pracovníkovi Katedry slovenskej literatúry Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
  • Dr. Mirkovi Lampisovi, PhD., pracovníkovi Katedry romanistiky Filozofickej fakulty v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
  • Mgr. Pavlovi Brezinovi, PhD., pracovníkovi Katedry hudby Pedagogickej fakulty v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika,
  • RNDr. Petrovi Mederlymu, PhD., pracovníkovi Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny,
  • PaedDr. Jánovi Baukovi, PhD., pracovníkovi Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.
Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty, dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD., dekanky Fakulty stredoeurópskych štúdií, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a predsedov habilitačných komisií prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prof. PhDr. Egona Wiedermanna, CSc., a prof. RNDr. Juraja Hreška, PhD.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem