Prestížny Francúzsko - slovenský diplom pre študentov na FF UKF

Prestížny diplom od 14. októbra 2017 môžu získať aj naši študenti a to vďaka uzatvorenej zmluve medzi UKF a UL, ktorá  je jednou z najvýznamnejších a najprestížnejších univerzít vo Francúzsku - dlhodobo sa umiestňuje na popredných miestach v rankingoch univerzít sveta, napríklad známy ranking ARWU ju v r. 2017 zaradil na 201. miesto v TOP 500 univerzít sveta. Ide o zmluvu o medzinárodnej spolupráci pri realizácii dvojitého diplomu v rámci bakalárskeho programu v odbore masmediálnych štúdií medzi už spomínanou UNIVERSITÉ DE LORRAINE (UL) UFR Sciences Humaines et Sociales so sídlom v Metz vo Francúzsku (Fakulty Humanitných a sociálnych vied Lotrinskej univerzity) a Filozofickou fakultou UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre.
Cieľom tejto zmluvy je uľahčenie a zintenzívnenie spolupráce v pedagogickej a odbornej oblasti medzi UL a UKF pre účely udeľovania dvojitého diplomu úspešným študentom v rámci bakalárskeho študijného programu Masmediálna komunikácia s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (odbor masmediálne štúdiá na UKF v Nitre) a v študijnom programe Licence en Communication (komunikácia) na UL v Metz. Zmluva o duálnom diplome (DD) je vyústením intenzívnej dlhodobej spolupráce, ktorá bola výrazne podporovaná ako vedením FF UKF- prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc., dekanom Filozofickej fakulty, tak i pánom Markom Bailonim, riaditeľom Kolégia SHS, a prezidentom UL prof. Pierre Mutzenhardtom. Pracovníci participujúcich katedier z oboch strán (pracovníci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy zastúpenej PhDr. Tomášom Koprdom, PhD., Katedry romanistiky vedené doc. PhDr. Evou Švarbovou, PhD. a pracovníci katedry Information – Communication UL vedenou prof. Pierre Humbertom) vyvinuli výrazné úsilie, aby ideu spoločného diplomu pretavili do konkrétnej podoby.
Rozsiahle konštruktívne diskusie, stretnutia a workshopy boli realizované  v rámci dlhodobého projektu spolupráce, ktorý má svoje začiatky už v roku 2011. V rámci projektu ESF Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT (ITMS 26110230033, 2010 – 2014, http://www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=francuzsky-jazyk-s-vyuzitim-ikt, pod vedením doc. E. Švarbovej) bola vytvorená  koncepcia bakalárskeho študijného programu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá pre 1.-3. ročník denného i externého štúdia so zameraním na odbornosť francúzskeho jazyka, vrátane tvorby súvisiacich didaktických materiálov a podpornej pedagogickej dokumentácie. Pracovný tím na FF UKF v Nitre (S. Tardy, E. Švarbová, K. Fichnová, T. Koprda a ďalší) a na SHS UL v Metz (E. Pedon, K. Kellner, P. Humbert, J.-F. Diana,  L. Massou a ďalší) pripravoval niekoľko rokov realizáciu tohto projektu.  Počas prác na DD sa tím stretával a musel prekonávať rôzne úskalia (napr. spájanie univerzít vo Francúzsku v rámci reformy školstva, či príprava komplexnej akreditácie ako na UKF aj UL). Počas tohto obdobia sme nadviazali a vytvorili korektné partnerské vzťahy s francúzskymi kolegami, aj v rámci pedagogických mobilít. Francúzski a aj slovenskí študenti zrealizovali viaceré výmenné semestrálne pobyty a získali cenné skúsenosti a to nie len v oblasti odborných znalostí a jazykových kompetencií, ale získali aj cenné životné skúsenosti, rozhľad a kontakty. Akreditované štúdium je garantovené dvomi garantmi: prof. Katarínou Fichnovou, PhD. a prof. Éricom Pedonom. Program je zameraný na masmediálnu komunikáciu pričom je do neho integrovaný odborný francúzsky jazyk v oblasti masmediálnych štúdií, komunikológie, žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Študijný program spája odbornú prípravu študentov v masmediálnej oblasti so samostatnou a tvorivou komunikáciou v písomnej aj ústnej forme vo francúzskom jazyku. Jeho snahou je zintenzívniť spoluprácu, štúdium a výskum na pôde našej aj francúzskych univerzít. Študenti medziodborového študijného programu vytvoreného vďaka projektu získavajú konkurenčnú výhodu a možnosť získať duálny diplom, čím sa zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce nieln pre slovenské mediálne a komunikačné agentúry, oddelenia PR a médiá ale aj vo Francúzku a Belgicku.
Budúci absolventi bakalárskeho štúdia absolvujú študijné pobyty na partnerskej univerzite, lepšie sa pripravia na svoju profesiu, získajú nielen vedomosti, ale i kontakty a skúsenosti v zahraničí a stanú sa tak konkurencieschopní na domácom aj Európskom pracovnom trhu a zároveň sa prirodzene rozšíri oblasť ich pôsobnosti aj na frankofónne krajiny.
Spoluprácu v oblasti realizácie DD podporujú aj Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút v Bratislave, ako aj Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI - IUFS) so sídlom v Banskej Bystrici). Podľa slov pána François-Xavier Mortreuilla, atašého pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, je na Slovensku etablovaných 250 francúzskych firiem a 400 dcérskych spoločností. Na slávnostnom odovzdávaní francúzskych diplomov v rámci DD v Banskej Bystrici 15. 11. 2017 tiež zdôraznil, že mnohé firmy a spoločnosti pri hľadaní nových zamestnancov na rôzne pozície dávajú prednosť tým absolventom, ktorí ovládajú francúzštinu. Dôkazom sú pozície, ktoré absolventi univerzít ovládajúci francúzsky jazyk zastávajú.
Spojenie odbornej erudície a znalosti špecifického odborného cudzieho jazyka, výhodu určite zvyšuje, preto bez obáv môžeme očakávať, že absolventi duálneho diplomu sa nepochybne zaradia medzi žiadaných na trhu práce a to nie len u nás, ale aj v zahraničí.

Text: doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Foto: archív Katedry romanistiky FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem