Veľvyslankyňa Slovinskej republiky na UKF v Nitre

Dňa 8. marca 2017 sme na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prijali Jej Excelenciu pani Bernardu Gradišnik, veľvyslankyňu Slovinskej republiky na Slovensku. Návšteva pani veľvyslankyne sa začala na rektoráte za účasti rektora prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc. , prorektorky pre medzinárodné vzťahy, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty a PhDr. Ľuboša Töröka, PhD., prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
V úvode veľmi príjemného stretnutia spomínali prítomní na začiatky spolupráce v roku 2013, ktorá vznikala medzi Slovinským veľvyslanectvom v Bratislave a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, najmä Katedrou náboženských štúdií a Stredoeurópskym výskumný ústavom Sorena Kierkegaarda pri Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky. Spolupráca s univerzitami v Slovinsku má však na UKF tradíciu a mnohé naše pracoviská, nielen na Filozofickej fakulte, rozvíjajú kvalitné a prínosné pracovné vzťahy s kolegami zo Slovinska. Okrem programu Erasmus+, prostredníctvom ktorého realizujeme študentské a pedagogické mobility, má UKF aj bilaterálnu Dohodu o spolupráci s univerzitou v Maribore, no existuje dlhoročná spolupráca i s univerzitou v Ľubľane v rámci rôznych študijných odborov.
Po stretnutí so zástupcami vedenia UKF pokračoval program pani veľvyslankyne na Filozofickej fakulte UKF, a to dvoma prednáškami v Akropole FF UKF v Nitre. V prvej prednáške s názvom 25 rokov uznania Slovinska pani veľvyslankyňa poukázala okrem iného aj na jazykové či kultúrne súvislosti a zdôraznila význam hospodárskych väzieb medzi oboma krajinami. Následne Dr. S. Vojtechová Poklač, lektorka slovinského jazyka, vo svojej lingvistiky ladenej prednáške na tému slovensko-slovinskej medzijazykovej homonymie, mnohými, často aj úsmevnými príkladmi, priblížila podobnosť i rozdielnosť oboch jazykov. Na záver oboch prednášok prof. Bernard Garaj, CSc. poďakoval pani veľvyslankyni za dlhoročnú podporu, spoluprácu a výnimočne ľudský a žičlivý prístup.
Záverečným bodom programu bolo zahájenie výstavy fotografií v Galérii na schodoch na Hodžovej ul. Putovná výstava s názvom I Feel 25 vznikla pri príležitosti 25. výročia samostatnosti Slovinska a jej odkazom je poukázať na jedinečnosť prírodného a kultúrneho bohatstva Slovinska. Výstava fotografií potrvá do 24. marca 2017.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem