"Doctor honoris causa" pre prof. Khana a prof. Helusa

Vo štvrtok 2. marca 2017 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre rozšírené o Vedeckú radu Filozofickej fakulty a Vedeckú radu Pedagogickej fakulty, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom výnimočným osobnostiam a blízkym spolupracovníkom univerzity - filozofovi prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade, a in memoriam pedagogickému psychológovi Dr.h.c. prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe.
Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zúčastnili sa jej významné osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života.
Ako informoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., Abrahimovi Habibullovi Khanovi bol titul udelený za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti humanitných vied a osobitne v oblasti štúdia svetových náboženstiev, za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre vo výskume odkazu Sørena Kierkegaarda, a Zdeňkovi Helusovi za významný prínos v rozvoji pedagogických vied.
Abrahima Habibullu Khana navrhla na ocenenie Filozofická fakulta UKF v Nitre a tento návrh schválila Vedecká rada UKF v Nitre dňa 14. apríla 2016. „Abrahim Habibulla Khan našu univerzitu po prvýkrát navštívil v roku 2007, kedy vystúpil na konferencii o Sørenovi Kierkegaardovi. Rozvinula sa tak veľmi plodná a doteraz trvajúca spolupráca, ktorá vyústila  do založenia Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kirkegaarda na pôde Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Výsledkom tejto spolupráce je významný a medzinárodne akceptovaný edičný rad Acta Kierkegaardiana, ako aj spoločné každoročné medzinárodné sympóziá a konferencie, ktoré profesor Khan odborne garantuje a umožňuje tak rozvíjať pracovníkom našej fakulty ďalšie kontakty ,“ uviedol dekan FF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Ako povedal prof. Khan, „Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kierkegaarda dozrieva a stáva sa z neho partner pre dialóg v oblasti štúdia S. Kierkegaarda, a to vďaka svojim interdisciplinárnym publikáciám a vytváraniu synergie talentov a schopností pri spolupráci jednotlivých výskumníkov. Osamotený bádateľ v akademickom prostredí môže o takýchto výsledkoch iba snívať.
Spolupráca naprieč disciplínami a kultúrami zvyšuje príležitosti na kreativitu. Z toho dôvodu si dovolím povedať, že práve kreatívna predstavivosť je kľúčovým prvkom v procese vzdelávania. Na základe neho sa z nás môžu stať uznávaní vedci, inovatívni bádatelia, vynikajúci umelci, inšpiratívni učitelia, odvážni podnikatelia a sľubní spoločenskí lídri či politici, ktorí sú schopní reagovať na výzvy modernej spoločnosti. Musíme klásť otázky, na ktorých záleží, aby nás zbavili obáv z iného, otázky, ktoré neutralizujú polarizáciu spoločnosti, a naopak, podporujú prirodzenú diverzitu a komplementaritu pri vytváraní prosperujúceho prostredia.“
Podľa neho je poslaním univerzity vzdelávať myseľ a kultivovať kreatívnu predstavivosť. „Len tak budeme úspešní, ak budeme spoločne posúvať hranice nášho poznania, ak budeme posilňovať váhu akademického spoločenstva a ak sa budeme navzájom tolerovať.“
Zdeňka Helusa, významnú osobnosť českej pedagogickej psychológie a predstaviteľa vzdelávacej politiky, navrhla na ocenenie Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Vedecká rada UKF v Nitre tento návrh schválila dňa 19. novembra 2015.
„Profesor Zdeněk Helus výrazne zasiahol vzácnou syntézou svojho celoživotného vedeckého a pedagogického pôsobenia do vývoja pedagogickej psychológie a svojou prácou zároveň usmerňoval viaceré oblasti psychologickej i pedagogickej vedy. Patrí k popredným predstaviteľom koncepcie tzv. osobnostne orientovaného prístupu k dieťaťu,“ povedala o ocenenom dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. „Profesor Helus ako významná osobnosť Univerzity Karlovej až do svojej smrti 26. októbra 2016 ovplyvňoval prípravu učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v širšom medzinárodnom kontexte. S Pedagogickou fakultou UKF bol v dlhodobom kontakte. Ako zakladateľ, expert a hovorca Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky sa spolupodieľal sa na kreovaní materiálov obsahovej prípravy budúcich učiteľov a celý život sa usiloval o to, aby učiteľstvo znovu nadobudlo úctu a uznanie a získalo taký spoločenský status, aký mu v civilizovanej spoločnosti prináleží.“
Za prof. Helusa prebrala ocenenie jeho dcéra PhDr. Ivana Vajnerová, ktorá, podobne ako jej otec, vyštudovala psychológiu a hoci sa väčšinu života venovala skôr žurnalistike a sociologickým výskumom, v súčasnosti sa čiastočne vrátila k psychológii v podobe psychologického poradenstva. „Bolo to pre neho od počiatku jeho kariéry poslanie,“ zaspomínala. „Bol ak nie prvý, tak jeden z prvých pedagógov a psychológov, ktorý si vďaka kontaktom so zahraničím trúfol verejne uviesť pojem čierna pedagogika (štýl výchovy s nátlakom a autoritárstvom, pozn. red.), ktorá v tej dobe skutočne čierna bola. Proti nej bojoval a vo svojich posledných prednáškach zdôrazňoval, že edukácia a predškolská výchova a vzdelávanie by mali byť láskyplné, že jedine tak sa dá dosiahnuť patričný efekt.“
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre udelila spolu už osemnásť čestných titulov doctor honoris causa, prvým oceneným bol kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 1998. Doctor honoris causa je čestný doktorát, ktorý univerzita udeľuje za zvláštne zásluhy.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem