Človek a krajina očami archeológov

V dňoch 6. a 7. februára 2017 sa na pôde univerzity uskutočnila 13. konferencia environmentálnej archeológie – medzinárodné vedecké podujatie s účasťou odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Jeho hlavným poslaním bola prezentácia aktuálnych poznatkov a predstavenie najnovších trendov v bádaní v odbore, ktorý skúma vzťah človeka a prostredia v minulosti, ako aj poskytnutie platformy pre nadviazanie kontaktov a prehĺbenie užších vzťahov medzi odborníkmi rôznych vedeckých špecialiazácií a disciplín modernej archeológie.
Konferencia v Nitre jasne demonštrovala multidisciplinaritu odboru environmentálnej archeológie. Odzneli prednášky a boli vystavené postery, ktoré konfrontovali poznatky archeobotaniky, zooarcheológie, paleoklimatológie, paleoekológie, dendrochronológie, rádiouhlíkového datovania, archeologického modelovania, aplikácie GISu či LIDARu, genetiky rastlín, paleoentomológie, geochémie...
Všetky príspevky sa väčšou alebo menšou mierou dotýkali problematiky konfrontácie archeologického a paleoekologického záznamu s cieľom lepšie definovať minulé adaptácie človeka na zmeny krajiny či odolnosti krajiny na ľudský impakt. Boli prezentované aj štúdie teoretického charakteru či štúdie predstavujúce rôzne metodologické prístupy integrácie paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu.
Podujatie organizovala Katedra archeológie FF UKF v Nitre. Záštitu nad ním prevzal prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty. Konferencia sa od svojho vzniku v roku 2003 vôbec prvýkrát uskutočnila mimo územia Českej republiky. Veľmi nás teší, že práve na pôde našej univerzity. Od začiatočnej sedemhodinovej archeologicko-botanickej exkurzie po Zoborských vrchoch, kde sme obdivovali unikátnu zoborskú lesostep, valy a cisternu pravekého hradiska na Zobore a kostolík sv. Michala Archanjela v Drážovciach až po záverečný referát mala konferencia bohatú návštevnosť. Celkovo si viac ako 80 účastníkov vypočulo 28 príspevkov a prezrelo 20 vystavených posterov.
Program konferencie aj knihu abstraktov je možné zhliadnuť na webe konferencie.
Publikačným partnerom podujatia je Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology - časopis, ktorý publikuje výsledky výskumu multidisciplinárnych projektov z oblastí bioarcheológie, geoarcheológie a archeometrie.
Autorky textu: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Autori fotografií: Matej Styk, Jakub Godiš, Katarína Šimunková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem