Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2016

Po zasadnutí Kolégia dekana FF UKF v Nitre 8. decembra 2016 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2016. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená doc. Dagmar Markovej, PhD. za projekt s názvom Adlerian Ethics. Ide o zahraničný grant z USA financovaný Severoamerickou spoločnosťou adlerovskej psychológie a ktorého zameranie je výnimočné  nielen v európskom, ale aj vo svetovom rámci. Projekt bol zameraný na základný výskum kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve a psychoterapii a bol orientovaný na analýzu a syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie.
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD. za vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve pod názvom Environmentální devastace a sociální destrukce.
Vedecká monografia vyšla v spoluautorstve Richarda Sťahela a Olega Sušu vo vydavateľstve Filosofia v Prahe. Dr. Sťahel v roku 2016 publikoval ďalšie významné výstupy, ako napr. kapitolu vo vedeckej monografii Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses vydanú v zahraničnom vydavateľstve Edinburgh University Press v Škótsku pod názvom Environmental Crisis and Political Revolutions a vedeckú prácu v zahraničnom karentovanom časopise Perspectives on Global Development and Technology pod názvom Climate Change and Social Conflicts.
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Mgr. Alene Mikulášovej, PhD. a Mgr. Miroslavovi Palárikovi, PhD. za päťročné editorské a redakčné zaštítenie zborníkov študentských prác VOX DISCIPULI HISTORIAE I – V; ako aj za iniciovanie tejto jedinečnej edície umožňujúcej prezentovať sa študentom Katedry histórie svojimi odbornými príspevkami. Dr. Mikulášová a Dr. Palárik sa už dlhodobo angažujú v netradičných formách práce so študentmi. Za mnohé ďalšie aktivity spomenieme spoluprácu a podporu Konštantínovho historického spolku, združenia študentov histórie, ktorý vznikol na pôde Katedry histórie a aktívne spolupracuje nielen so spolkami na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Michalovi Reiserovi za významné domáce publikačné výstupy, a to za vedeckú monografiu Možnosti smrti: nik nie je odsúdený na život a za kapitolu vo vedeckej monografii (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, ktorá bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VEGA (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre realizovaného Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod názvom Smrť a nesmrteľnosť v hinduizme a filozofii Arthura Schopenhauera.
Okrem cien dekana v štandardných štyroch kategóriách sa dekan FF UKF v Nitre rozhodol udeliť aj ďakovný list za rok 2016. Ďakovný list bol udelený Mgr. Kataríne Welnitzovej, PhD. a Mgr. Soni Hodákovej, PhD. z Katedry translatológie za prácu so stredoškolskou študentskou komunitou a propagáciu študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo prostredníctvom organizovania súťaže Mladý prekladateľ. Podujatie sa u študentov stredných škôl stretlo s mimoriadnym záujmom a počet zúčastnených z roka na rok stúpa. Do 4 ročníka súťaže sa zapojilo 237 študentov zo stredných škôl nitrianskeho kraja. Súťaž Mladý prekladateľ tak patrí medzi najefektívnejšie formy získavania študentov stredných škôl pre štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Katedre translatológie a zviditeľňovania Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem