Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium

Študijné programy:
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky.
 • Poplatok za externú formu štúdia je 670 € / akademický rok.
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác nájdete tu.
 • Elektronická alebo papierová prihláška doplnená prílohami sa posiela na adresu fakulty. Povinné prílohy tvoria:
  • životopis,
  • overená kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzač, ktorý štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia ukončí v aktuálnom akademickom roku, predloží overenú fotokópiu diplomu dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise na štúdium),
  • zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
  • projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
  • doklad o prevode poplatku.
 • Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky.
 • Prijímacie konanie pozostáva:   
  1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3. z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch – písomný test je zameraný na porozumenie obsahu odborného textu, ktorý je tematicky zameraný na konkrétny študijný program (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).
 • Počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia závisí od finančných možností fakulty vyplývajúcich z prideleného rozpočtu v rámci štátnej dotácie a mimorozpočtových prostriedkov.

       Elektonická prihláška

Vytlačenú a podpísanú prihlášku odošlite poštou do 31. mája 2023:

Doplnkové prijímacie konanie v študijnom odbore:

1. 15. Historické vedy, v študijnom programe archeológia v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, v. v. i. do 15. augusta 2023

2. 12. Filozofia, v študijnom programe estetika v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV , v. v. i. do 15. augusta 2023

na adresu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Štefánikova 67
949 01  Nitra

Kontakt

 • PhDr. Katarína Sedlárová (referentka doktorandského štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373, kancelária č. 234
 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel. +421-(0)37-6408468

Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 01  Nitra

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem