Projekt Lingvistický intervenčný program hodnotený ako excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhodnotila projekt APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program ako jeden z najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2010 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky. V najbližšom období bude APVV informovať širšiu verejnosť o výsledkoch riešenia excelentných projektov, ktoré boli dosiahnuté s finančnou podporou agentúry. V tejto súvislosti pripravuje I.Q 2016 brožúrku, ktorou chce prezentovať výber najúspešnejších projektov slovenskej vedy a techniky.
Zodpovednou riešiteľkou projektu APVV-0451-10 Lingvistický intervenčný program bola doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a na UKF v Nitre bol riešený v rokoch 2011-2014 v odbore Cudzie jazyky a kultúry. Na jeho riešení sa podieľali riešitelia zo všetkých fakúlt UKF v Nitre a Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Išlo o aplikačný výskum v oblasti aplikovanej psycholingvistiky. Výsledky aplikovaného výskumu, t.j. 9 modulov lingvistického intervenčného programu pre anglický, nemecký a španielsky jazyk, boli diseminované priamo v praxi: v akademickej sfére prostredníctvom pozvaných prednášok a workshopov na slovenských univerzitách a na základných školách prostredníctvom aplikačných workshopov a prednášok.
Vedecké výsledky projektu boli publikované v karentovaných časopisoch a časopisoch indexovaných v databázach ISI WOK a Scopus, a tiež vo vedeckých monografiách a učebniciach vydaných v zahraničných a domácich vydavateľstvách. Významnou vedeckou aktivitou riešiteľov projektu bola i medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra germanistiky a Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Na konferencii si renomovaní vedci, odborní pracovníci, hostia z domácich a zahraničných inštitúcií ako i mladí vedci, doktorandi a postdoktorandi vymenili skúsenosti z oblasti aplikovanej lingvistiky a realizácie projektových aktivít.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem