Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2015

Po zasadnutí Kolégia dekana FF UKF v Nitre 10. decembra 2015 nasledovalo tradičné oceňovanie najlepších pracovníkov fakulty, ktorým bola odovzdaná Cena dekana za pozoruhodnú, reprezentatívnu tvorivú činnosť v roku 2015. Vedenie fakulty starostlivo posúdilo predložené nominácie a z množstva rozmanitých aktivít vybralo tie, ktoré si zaslúžili ocenenie či už svojou kvalitou, rozsahom, jedinečnosťou alebo celkovým prínosom.
V kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) Cena dekana bola udelená PaedDr. Márii Alabánovej, PhD. – PhDr. Marcelovi Olšiakovi, PhD. za projekt s názvom Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským) (spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie).
V kategórii publikačná činnosť (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená mimoriadne dvom pracovníkom, a to doc. PhDr. Dagmar Markovej, PhD. za dve vedecké monografie vydané v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku (Sexual Morality in Slovakia and the Czech Republic, Moral Values in Sexual and Partner Relationships) a doc. Mgr. Štefanovi Beňušovi, PhD. za kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (Academic Identity in Slovakia: A Personal Comparative View, Communicative Entrainment and Linguistic Representations).
V kategórii spolupráca so študentskou komunitou (za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách) Cena dekana bola udelená Mgr. Marcele Králikovej za mimoriadne aktívnu spoluprácu so študentmi v mnohých oblastiach. V roku 2015 intenzívne spolupracovala so študentmi v rámci Študentského divadla VYDI a participovala ako režisérka na inscenáciách Politická Odysea a O zlatej rybičke. Vyvíjala kontinuálnu autorskú a dramaturgickú činnosť v rámci Univerzitného tvorivého ateliéru pri komponovaní literárnych večerov, populárneho cyklu Improliga, filmových prednášok či hudobných eventov s názvom Jamsession. Aktívne sa podieľala na vedení študentov pri kreovaní vernisáží v Galérii na schodoch.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda (za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) Cena dekana bola udelená Mgr. Martine Pavlíkovej, ktorá realizuje svoje štúdium na Katedre kulturológie pod vedením prof. Dalimíra Hajka a v priebehu posledného roka vydala niekoľko hodnotných prác. Cena dekana sa udeľuje za publikovanie štúdie pod názvom Despair and Alienation of Modern Man in Society v zahraničnom vedeckom časopise indexovanom v databáze Scopus a za spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice Kierkegaard a tí druhí.
Dekan FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. poďakoval v mene vedenia fakulty všetkým oceneným za dosiahnuté výsledky a do ďalšej práce im zaželal veľa inšpiratívnych nápadov, tvorivého entuziazmu a vynikajúcich vedecko-výskumných a pedagogických výkonov.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem