Duchovná cesta a jej podoby v literatúre

V dňoch 13. až 15. mája 2015 sa na pôde UKF v Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Duchovná cesta a jej podoby v literatúre ako výstup z grantového projektu VEGA 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti), ktorý sa
rieši na Katedre romanistiky v spolupráci s ďalšími katedrami FF, domácimi i zahraničnými univerzitami. Interdisciplinárny charakter projektu sa premietol aj do programu konferencie, ktorého sa zúčastnili odborníci z oblasti literárnej vedy, histórie, teológie, religionistiky, lingvistiky, filozofie, etiky, psychológie a iných vedných oblastí zo Slovenska, Českej republiky, Španielskeho kráľovstva i USA. Jedným zo vzácnych hostí konferencie bol veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku J. E. pán Félix Valdés y Valentín-Gamazo. Spoločne sme si pripomenuli 500. výročie narodenia sv. Terézie Avilskej, významnej osobnosti španielskej literatúry, s ktorej mystickým dielom je práve úzko spätý obraz duchovnej cesty. Slová podpory, adresované organizátorom i účastníkom konferencie, zazneli z príhovorov PhDr. Jána Vanča, PhD., zástupcu primátora mesta Nitra, a PhDr. Ľuboša Töröka, PhD., prodekana FF UKF pre medzinárodné vzťahy a rozvoj.
Rokovaciu časť zahájili vyžiadané prednášky ThLic. Davida Peroutku, PhD., prof. PhDr. Ladislava Franeka, CSc., a prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. Počas dvoch dní aktívneho rokovania sme mali možnosť sledovať panely s mnohými inšpiratívnymi, navzájom sa celkom originálne dopĺňajúcimi príspevkami o podobách životného putovania človeka v priestore a v čase i o hľadaní zmyslu utrpenia v dielach slovenských i svetových autorov od stredoveku až do súčasnosti. Súčasťou podujatia bola i slávnostná recepcia. Slávnostný prípitok predniesol prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan FF UKF, ktorý privítal hostí a účastníkom vyjadril srdečné slová povzbudenia. 
Organizátori ďakujú všetkým aktívnym účastníkom a hosťom z domáceho i zahraničného prostredia za účasť; vedeniu FF UKF, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, spoločnosti LitArt, časopisu Verba Theologica, ale i jednotlivcom za podporu myšlienky i jej realizácie.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem