Dni hispánskej kultúry – Opäť na palube!

Tento rok sa na pôde UKF konal už 14. ročník Dní hispánskej kultúry (ďalej len DHK). Podujatie, ktoré organizuje Katedra romanistiky a germanistiky FF, trvalo od 2. do 4. mája a program bol naozaj bohatý i pestrý. Organizátori ho adresovali žiakom španielskeho jazyka zo základných a stredných škôl po celom Slovensku. Keďže nie všetci mohli prísť do Nitry, prvý a ostatný deň DHK sa konal vo virtuálnom priestore, 3. mája prezenčne v priestoroch Študentského centra pod Zoborom, kam študentov prišli privítať prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF UKF dr. Daša Nováčiková, vedúca katedry prof. Eva Stranovská a za sekciu hispanistiky doc. Magda Kučerková. Počas tohto dňa nás navštívila aj pani veľvyslankyňa J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, čo všetkých veľmi potešilo.
Online aktivity pre gymnáziá v Prievidzi, Prešove, Novom Meste nad Váhom a Nitre si 2. a 4. mája pripravili Cristina a Carmen Tovar Bayón z jazykovej školy La vida ES v Seville a naše študentky hispanistiky Andrea Kóňová, Karin Kopasová, Karen Liceth Rey Chacón a Lina Gutiérrez. Cristina a Carmen študentom priblížili v Španielsku a Latinskej Amerike veľmi populárnu pieseň Shakiry a Bizzarapa Music Sessions 53. Po karaoke a tvorivej práci s textom piesne previedli žiakov ulicami Sevilly – pripravili si skutočne originálne a inšpiratívne video o tomto meste. Andrea a Karin žiakov bilingválnych gymnázií vo farbistej a veľmi poučnej prezentácii Mi planeta y yo (Moja planéta a ja) oboznámili s aktuálnymi ekologickými problémami krajín, kde sa rozpráva po španielsky. Lina a Karen zas predstavili dva pomerne odlišné regióny Kolumbie, odkiaľ pochádzajú, oboznámili ich s tamojšími zvykmi, tradíciami a tiež atrakciami.
Na aktivity prezenčnej časti DHK všetkých veľmi príjemným hudobným programom naladili študenti Danuta Dzis a Matej Zorád, ktorí za sprievodu gitary zahrali známe španielske melódie. Žiaci pracovali v dvoch skupinách, a to podľa úrovne znalosti španielskeho jazyka. Mgr. Zuzana Hušlová z Centra hispánskej kultúry V. Olerínyho Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici si pre nich pripravila prezentáciu ¿Conoces España?  (Ako poznáš Španielsko?) spolu s kvízom a pri spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa! si s nimi zopakovala vybrané gramatické a konverzačné javy. Veľký úspech zožala medzi žiačkami a žiakmi s pokročilejšou úrovňou aktivita Cafelito en español (Na kávičku po španielsky): v rámci nej kolumbijské študentky Lina, Karen a Paula zinscenovali spolu s Irene zo Španielska zábavnú situáciu z kaviarne. Scénu „režírovali” študentky Edit Bugata a Petra Ožvoldíková, ktoré boli navyše v neustálom kontakte so žiakmi, boli zvedavé na všetko, čo sa z tejto konverzácie v španielskom jazyku o dievčatách a ich krajinách dozvedeli. Pod  dohľadom študentiek Laury Gavroňovej a Moniky Lašovej mohli žiaci rozvinúť svoju vlastnú kreativitu, a to pri tvorbe plagátov na tému TU España (Tvoje Španielsko). Prváčky na hispanistike Ema Slovinská a Dominika Šumová priniesli svojou prezentáciou latinskoamerických animovaných rozprávok veľkú radosť milovníkom kina. DHK sa skončili inscenovaným čítaním En un lugar de la Mancha ...  pod vedením študentky Rebeka Vlahy, kde si študenti hispanistiky zahrali príbeh Dona Quijota. Za pôsobivé grafické spracovanie propagačných materiálov DHK ďakujeme študentke Alexandre Poboriovej. Veľké ďakujem patrí aj všetkým tým študentkám a študentom španielskeho jazyka a literatúry na učiteľskom odbore, ktorí spolupracovali na príprave programu a v rôznych (jazykových i organizačných) situáciách pôsobili ako podporný tím!
Autor textu: Rebeka Vlahy, AJRO22m
Fotodokumentácia : organizátori DHK 2023
Days of Hispanic Culture back on board!
This year, for the 14th time, UKF organised the  Days of Hispanic Culture (hereafter just DHC). The event, organised by the Department of Romance and Germanic Studies, ran from 2 to 4 May and offered a rich and colourful programme. The organisers addressed it to students from all primary and secondary schools in Slovakia.  As not everyone could make it to Nitra, the first and other days of the DHC were held online, and on 3 May, people came in person to the Student Centre at the bottom of Zobor. The students were welcomed by Dr. Daša Novačiková, the Vice-Dean for International Relations and Development of the Faculty of Arts, Prof. Eva Stranovská, the Head of the Department and Assoc. Magda Kučerková, responsible for the Section of Hispanic Studies. That day we also received a visit from Ambassador J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, which was a great pleasure for all of us.
On 2 and 4 May, Cristina and Carmen Tovar Bayón, from the language school La vida ES in Sevilla, and Andrea Kóňová, Karin Kopasová, Karen Liceth Rey Chacón and Lina Gutiérrez, the students of Romance Studies, organised online activities for high schools in Prievidza, Prešov, Nové Mesto nad Váhom and Nitra. Cristina and Carmen spread students’ knowledge with the song Music Sessions 53 by Shakira and Bizzarap that became very famous in Spain and Latin America. After karaoke and creative work with the lyrics of the song, they took the pupils through the streets of Seville – they made a truly original and inspiring video about the city. In a colourful and very informative presentation Mi planeta y yo (My planet and me), Andrea and Karin introduced the current ecological problems of countries where Spanish is spoken. Lina and Karen presented two quite different regions of Colombia, where they came from, and also introduced the local customs, traditions and attractions.
In the DHC's attendance part, Danuta Dzis and Matej Zorád dazzled the audience with a delightful musical programme, who were singing Spanish songs accompanied by guitar. Pupils worked in two groups, according to their level of Spanish language proficiency. Mgr. Zuzana Hušlová from the Center of Hispanic Culture V. Oleríny of the State Scientific Library in Banská Bystrica prepared a presentation ¿Conoces España?  (How do you know Spain?) with a quiz, and in the board game Man, don't be angry! (Človeče, nehnevaj sa!) she revised the selected grammatical and conversational expressions with the students. The activity Cafelito en español (For a cup of coffee in Spanish) was a great success among the pupils with a more advanced level - Colombian students Lina, Karen and Paula, together with Irene from Spain, performed a funny café situation. The scene was "directed" by students Edit Bugata and Petra Ožvoldíková, who were in constant contact with the pupils and were curious about everything they learned about the girls and their countries from this conversation in Spanish. Under the supervision of students Laura Gavroňová and Monika Lašová, pupils developed their own creativity by drawing posters on the theme TU España (Your Spain). Ema Slovinská and Dominika Šumová, first year students in Hispanic Studies, brought great joy to cinema lovers with their presentation of Latin American animated fairy tales. DHC ended with a staged reading of En un lugar de la Mancha ...  led by student Rebeka Vlahy, where students of Hispanic Studies performed the story of Don Quijote. For the impressive graphic design of the promotional materials of the DHC we would like to thank student Alexandra Poboriová.
A big thank you also goes to the students of the Spanish Language and Literature Department, who collaborated in the preparation of the programme and acted as a supportive team in the different (linguistic and organisational) situations!
Autor: Rebeka Vlahy, AJRO22m
Photos: organizers of event

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem