Odborné minimum pre prekladateľov a tlmočníkov

Z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR a v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizoval Tlmočnícky ústav FF UKF 20. apríla – 22. apríla 2023 osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti prekladateľov a tlmočníkov („odborné minimum“). Úspešné absolvovanie odborného minima je jednou z podmienok zápisu do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.
Tlmočnícky ústav FF organizuje odborné minimum spravidla jedenkrát do roka. Zaraďuje sa tak k ďalším dvom tlmočníckym ústavom na Slovensku (Tlmočnícky ústav FF UK v Bratislave a Tlmočnícky ústav FF PU v Prešove), ktoré sú aktuálne poverené organizovaním osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti prekladateľov a tlmočníkov v súlade s uvedeným zákonom.
FF OM 03
Podľa platnej legislatívy plnia tlmočnícke ústavy ako špecializované a vedecké organizácie funkciu rezortného a metodického centra vo vymedzenej oblasti tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Úlohou tlmočníckych ústavou je predovšetkým zabezpečovať odborné minimum, poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovať odborné spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov a vykonáva tiež kontrolnú, vzdelávaciu, metodickú a konzultačnú činnosť.
Uchádzačky a uchádzači o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov prejavili záujem o absolvovanie odbornej skúšky v odbore slovenský jazyk a albánsky, anglický, arabský, český, čínsky, chorvátsky, francúzsky, maďarský, mongolský, nemecký, rumunský, ruský, srbský, španielsky, taliansky, turecký alebo uzbecký jazyk.
Program odborného minima podľa akreditovaného študijného programu v rozsahu 32 hodín pozostával z 3 základných oblastí. Prvú oblasť tvorili prednášky (10 vyučovacích hodín) k základným právnym predpisom upravujúcim výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa podľa osobitného predpisu. Prednášky viedla JUDr. Alžbeta Milková, ktorá sa tento rok ako prednášajúca zúčastnila odborného minima už pätnásty raz. Druhý blok odborného minima (10 vyučovacích hodín) bol naplnený fundovanými prednáškami k základom civilného práva (JUDr. Jaroslav Maček) a k základom trestného, obchodného a európskeho práva (JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.). V treťom bloku (12 vyučovacích hodín) sa účastníčky a účastníci odborného minima oboznámili so základnými pojmami tlmočníctva a metodikou výkonu činnosti tlmočníka (prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.), so základnými pojmami prekladateľstva a metodikou výkonu činnosti prekladateľa (prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.) a s praktickým výkonom činnosti tlmočníka a prekladateľa podľa osobitného predpisu (doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.).
FF OM 02
Účastníčky a účastníci odborného minima ocenili nielen vysokú odbornosť a profesionalitu prednášajúcich, ale aj prepojenie odborných poznatkov z uvedených oblastí práva a translačnej činnosti s praxeologickou stránkou výkonu činnosti prekladateľa a tlmočníka podľa osobitného predpisu. Interaktívne prezentácie a prednášky boli doplnené diskusnými príspevkami a otázkami účastníčok a účastníkov odborného minima a neformálnymi rozhovormi s prednášajúcimi.
Vďaka za podporu pri príprave a realizácii odborného minima patrí vedeniu FF UKF a všetkým administratívno-technickým pracovníčkam a pracovníkom, ktorí zabezpečovali odborné minimum po organizačnej a technickej stránke.
 
Text: doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF – riaditeľka Tlmočníckeho ústavu
Foto: Ing. Marián Mancír, FF – Katedra žurnalistiky a nových médií, archív Tlmočníckeho ústavu

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem