Medzinárodná spolupráca s Egyptom

Súčasťou dlhodobej stratégie UKF je internacionalizácia, ktorá je významne stimulovaná a rozvíjaná programom Erasmus+. V rámci Erasmu KA107 pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilitné projekty vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, projekt číslo 2020-1-SK01-KA107-078059, ktorý podala UKF zastúpená jej rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., bol UKF pridelený grant aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce s Britskou univerzitou v Káhire (BUE).
Kooperácia s Britskou univerzitou v Káhire (BUE) bola iniciovaná prof. Katarínou Fichnovou, PhD., a doc. Editou Štrbovou, PhD., na podujatí IntWeek 2022 (Ekonomická univerzita v Katoviciach).
FF BUE01 web
Prvou fázou spolupráce bola návšteva pracovníkov BUE na pôde UKF, ktorá sa uskutočnila počas posledného februárového týždňa. Hosťami boli prof. Hazem Halim a Dr. May Fahmy, renomovaní odborníci na marketingovú komunikáciu a branding.
V rámci pracovnej návštevy egyptskú delegáciu na rektorátnej úrovni prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., a za vedenie Filozofickej fakulty prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Daša Nováčiková, PhD. Podnetné rokovania prebiehali v duchu konkrétnej budúcej spolupráce, keďže obe univerzity sa rozhodli uchádzať o získanie podpory Erasmus+ v rámci aktuálnej výzvy pre obdobie ďalších troch rokov.
Ďalšie aktivity egyptských kolegov sa sústredili predovšetkým do priestorov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy, kde sa uskutočnila séria inšpiratívnych stretnutí zameraných na metodiku vzdelávacieho procesu, interkultúrnych inšpirácií, možností výskumnej spolupráce a ďalších spoločných tvorivých aktivít. Hostia študentom mediálnych a komunikačných štúdií predniesli prezentácie zamerané na Interný branding a jeho využitie v marketingovej komunikácii (prof. Hazem Halim) a Digitálna marketingová komunikácia a Ambient marketing (Dr. May Fahmy). Obe prednášky sa stretli s intenzívnou reakciou a veľkým záujmom poslucháčov.
Medzinárodná spolupráca pokračovala pracovnou návštevou egyptskej univerzity pracovníkmi Filozofickej fakulty UKF (prof. Katarínou Fichnovou, PhD., prof. Petrom Mikulášom, PhD., Dr. Alenou Mikulášovou a Dr. Partikom Lenghartom), ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. – 20. marca 2023. V rovnakom čase, v nadväznosti na stretnutie vo februári, sa návštevy BUE zúčastnil aj dlhoročný kolega a neskôr spolupracovník doc. Łukasz Wojciechowski, PhD., z FMK UCM v Trnave, ktorý sa sústredil na rozvoj tém spojených s projektom VEGA 1/0650/22.
Cieľom návštevy bolo prehĺbenie a ďalšie etablovanie vzťahov s touto partnerskou univerzitou, pričom očakávaným prínosom spolupráce medzi UKF a BUE sú predovšetkým mobility pre študentov a zamestnancov oboch univerzít, spoločná projektová a publikačná činnosť na medzinárodnej úrovni, vylepšenie akademického portfólia účastníkov mobilít, implementovanie výsledkov získanej dobrej praxe v zahraničí vyučovacieho procesu oboch partnerských inštitúcií, odborné prednášky zahraničných pedagógov pre študentov a zamestnancov FF UKF.
Delegáciu z UKF na pôde BUE privítali prof. Wadouda Badran, dekanka Fakulty obchodu a ekonomických a politických vied a Dr. Mohamed. H. Rashwan, poverený vedúci Katedry obchodu a ekonomických a politických vied.
FF BUE 03web
V rámci realizovanej mobility dvaja pracovníci FF UKF na pôde BUE aj prednášali. Prof. Peter Mikuláš prezentoval tému Celebrity in Marketing and Branding, v rámci ktorej sa sústredil na globálne kontexty pôsobenia celebrít a influencerov. Dr. Patrik Lenghart sa zameral na tému Data-Based and Policy-Based Marketing: Personalized Agitation Approach in Political Marketing. V rámci prednášky analyzoval prepojenia medzi dizajnom marketingových stratégií a aktuálnymi možnosťami využitia dát a ich spracovania, vrátane niektorých nástrojov umelej inteligencie.
Delegácia UKF mala zároveň možnosť oboznámiť sa s technikami modernizácie výučby, ktoré BUE implementovala v roku 2020 a naďalej rozvíja. Počas seminára s názvom Digital Transformation in the Faculty of Business, Economics and Political Science prezentovali Dr. Wafaa Salah a Dr. Noha Bendary svoje skúsenosti a poznatky o technologických nástrojoch a možnostiach ich použitia pre rozvíjanie dištančnej a tzv. blended learning výučby ako aj samoštúdia, ktoré môžu byť prínosné pre všetky typy vysokoškolského vzdelávania. Ďalšou zaujímavou aktivitou realizovanou počas mobility v Egypte bola účasť na výučbe seminára nazvaného Personal Effectiveness, ktorý sa okrem štandardnej asymetrickej výučby sústreďuje aj na interaktívny prístup k rozvoju osobných kompetencií jednotlivých študentov, používajúc predovšetkým metódy kolokviálneho a skupinového vzdelávania.
Účastníci mobility tiež realizovali exkurzie pracovísk BUE, vrátane obsiahlej prehliadky univerzitnej knižnice, ktorej vybavenie a organizačné postupy sú na vynikajúcej úrovni, pričom podrobný výklad pracovných postupov poskytol jej riaditeľ Tarek Mehrem. Delegácia mala možnosť sa zúčastniť aj podujatia s názvom Exploring Egypt’s Hidden Gems, v rámci ktorého najlepší študenti odboru marketingová komunikácia prezentovali svoje projekty zamerané na rozvoj služieb, marketingu a propagácie historických a kultúrnych pamiatok, ktoré zatiaľ nezískali výraznejšiu pozornosť verejnosti. O výnimočnosti podujatia svedčí aj skutočnosť, že jedným z hodnotiteľov študentských výstupov bol aj bývalý minister pre turizmus Egypta, Dr. Khaled El-Enany.
FF BUE02 web
Perspektíva pre dlhodobú spoluprácu medzi UKF a BUE sa naďalej rozvíja. Ešte v tomto akademickom roku navštívia Egypt dvaja pracovníci UKF a v júni privítame 5 kolegov z BUE v rámci mobility staff training.
Poďakovanie za realizáciu medzinárodnej spolupráce patrí prorektorke pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martine Pavlíkovej, PhD., ktorá zabezpečila prípravu a podpis Erasmus+ Inter-Institutional Agreement medzi UKF a BUE ako aj rektorátnej Erasmus+ koordinátorke Mgr. Micheale Ivaničovej, ktorá spracovala rozsiahlu administratívnu agendu spojenú s medzinárodnými mobilitami.
 
Text: prof. Peter Mikuláš, PhD., prof. Katarína Fichnová, PhD., Patrik Lenghart, PhD., FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Foto: prof. Peter Mikuláš, PhD., Jozef Peniak, PhD., Mgr. Marek Štosel, FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, doc. Lukasz Wojciechowski – FMK UCM v Trnave
 
Uverejnené: 19. apríla 2023

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem