O dvojjazyčnosti na KGR FF UKF v Nitre

Sekcia germanistiky KRG FF zorganizovala dňa 28. marca 2023 interaktívny workshop k terénnemu výskumu dvojjazyčnosti, ktorý viedli Dr. Irena Prawdzic z Inštitútu slavistiky Poľskej akadémie vied vo Varšave a Dr. Anna Jerroch z Inštitútu germanistiky Varšavskej univerzity.
V prvej časti workshopu kolegyne z Varšavy predstavili svoj projekt pod názvom „Differenzierung der Sprache innerhalb von Generationen: Morphosyntaktische Veränderungen durch polnisch-deutschen Sprachkontakt in der Sprache zweisprachiger Menschen“. Projekt bol zameraný na zmapovanie morfologicko-syntaktických zmien v rečovom prejave bilingválnych respondentiek a respondentov. Výskumné skupiny tvorili dve rôzne generácie. Prvou boli osoby narodené pred rokom 1945 na územiach, ktoré pôvodne patrili k Nemecku, avšak po druhej svetovej vojne pripadli Poľsku. Táto generácia zostala žiť na svojom rodnom území aj po posunutí hraníc. Druhú skupinu reprezentovali osoby narodené na uvedenom území v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Neskôr sa však vysťahovali do Nemecka, kde si osvojili nemčinu. Materiál zmapovaný formou nahrávaných rozhovorov je dostupný prostredníctvom verejne prístupnej online databázy. Získaný korpus je anotovaný nielen z gramatického, ale aj sociolingvistického hľadiska.
V druhej časti workshopu mali študentky a študenti germanistiky a kulturológie možnosť vyskúšať si terénny výskum dvojjazyčnosti prostredníctvom praktických interaktívnych úloh. Tieto boli zamerané na prípravu a realizáciu krátkych rozhovorov, ktoré simulovali rôzne životné príbehy fiktívnych bilingválnych respondentiek a respondentov. V tretej časti workshopu prebehla voľná diskusia o tom, čo je pre prípravu a realizáciu terénneho výskumu dvoj-, resp. viacjazyčnosti dôležité, akú úlohu v ňom zohrávajú stereotypy, na čo je vhodné alebo nevhodné pýtať sa a i. Na záver workshopu sa študentky a študenti dozvedeli užitočné informácie o transkripcii a anotácii hovoreného materiálu a možnostiach využitia korpusovej lingvistiky a terénneho výskumu bilingválnosti aj vo výučbe nemčiny ako cudzieho alebo druhého jazyka.
Text: doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra romanistiky a germanistiky FF
Fotografie: archív katedry

Workshop 28.3.23 1

Workshop 28.3.23 2

Workshop 28.3.23 3

Workshop 28.3.23 4

Workshop 28.3.23 5

Workshop 28.3.23 6

Workshop 28.3.23 7

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem