UKF navštívil apoštolský nuncius

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre navštívil vzácny hosť. Na pozvanie rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., a rektora Univerzitného pastoračného centra v Nitre doc. ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD., 14. februára 2023 zavítal na UKF apoštolský nuncius na Slovensku J. E. Mons. Nicola Girasoli. Príležitosťou pre návštevu bol sviatok patróna univerzity sv. Konštantína a 15. výročie vzniku Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa.
Oficiálny program apoštolského nuncia sa začal o 15. h stretnutím a privítaním pri soche sv. Konštantína Filozofa, kde sa s hosťami zišli zástupcovia vedenia UKF, pedagógovia, zamestnanci a študenti školy. Všetkých privítala prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., ktorá slávnostnú udalosť moderovala.
V uvítacom príhovore rektor UKF prof. Libor Vozár vyjadril radosť zo slávnostnej chvíle, pretože je to po prvýkrát v histórii našej univerzity, kedy medzi predstaviteľov akademickej obce prišiel zástupca Svätej stolice. „Dovolili sme si vás pozvať na našu alma mater v deň, kedy sa v Európe pripomínajú sv. Konštantín Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia a spolupatróni Európy. Nám je osobitným spôsobom blízky sv. Konštantín Filozof. Prostredníctvom dejinných reálií v ňom spoznávame vzor pedagóga, vedca, ale aj usilovného študenta. V jeho osobe a živote je možné nazerať akýsi žiarivý pravzor, kmeňovú bunku toho, čo dnes patrí k európskej idei univerzity,“ prihovoril sa prítomným rektor UKF. „Socha sv. Konštantína pripomína jubilejný Cyrilo-metodský rok 2013 – 1 150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, kedy na podnet členov Nadácie sv. Konštantína Filozofa pri Nitrianskom biskupstve sochár Juraj Brišák toto dielo vytvoril a Mons. Viliam Judák požehnal. Zapálenie sviece pri soche sv. Konštantína dnes symbolizuje vôľu našej univerzity nadväzovať na jeho odkaz.“
Apoštolský nuncius J. E. Mons. Nicola Girasoli svoj príhovor začal celkom slušnou slovenčinou: „Žiaľ, nehovorím po slovensky, ešte sa len učím“, a pokračoval v angličtine. „Je to pre mňa česť, že môžeme byť dnes pri soche sv. Konštantína, aby sme si pripomenuli jeho sviatok. Nitru poznám, lebo môj synovec James na vašej univerzite strávil nejaký čas na Erasmus pobyte.“
Modlitbu k patrónovi univerzity sv. Konštantínovi predniesol nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Apoštolský nuncius potom pred sochou patróna univerzity zapálil sviecu ako symbol cyrilo-metodskej tradície a priateľstva medzi Nitrou a Rímom , ako aj medzi UKF v Nitre a Svätou stolicou.
Slávnostné podujatie pri soche sv. Konštantína doplnilo umelecké vystúpenie členov Akademického speváckeho zboru UKF pod vedením Mgr. art. Mareka Štrbáka, PhD., ktorí uviedli diela Starosloviensky otčenáš a Slovensko moje, otčina moja.
nuncius 1    nuncius 2
Spätosť cyrilo-metodskej tradície a univerzity
Na pôde školy sa potom konalo pracovné stretnutie hostí s rektorom UKF prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., rektorom UPC doc. ThDr. Ľubomírom Hladom, PhD., prorektorkou pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., dekanom Fakulty prírodných vied a informatiky UKF prof. RNDr. Františkom Petrovičom, PhD., a dekanom Filozofickej fakulty prof. PhDr. Martinom Hetényim, PhD.
Rektor UKF prof. Libor Vozár v príhovore apoštolskému nunciovi predstavil Nitru ako mesto mladých, v ktorom žije asi 15-tisíc vysokoškolských študentov, z toho zhruba 7-tisíc študentov je na našej univerzite. „Hlásime sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda a najmä Konštantína Filozofa. Snažíme sa rozvíjať nielen naše akademické aktivity, ale osobitnú pozornosť venujeme aj skúmaniu dedičstva vierozvestcov,“ uviedol rektor.
Dekan FPVaI prof. RNDr. František Petrovič, PhD., hosťom prezentoval cyrilo-metodskú tradíciu spätú s Nitrou i univerzitou. Predstavil aktivity fakulty, jednou z nich je európsky projekt Horizon 2020 SPOT, ktorého cieľom je na báze kultúrneho cestovného ruchu spojiť akademickú a aplikačnú prax. „Významnú úlohu v riešení projektu za slovenskú stranu mala živá téma kultúrneho dedičstva solúnskych bratov a ich priamych učeníkov. Naša univerzita rozvíja ich odkaz viacrozmerne. Od roku 2015 je riadnym členom Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda ako jediná univerzitná inštitúcia, pričom UKF stála pri zrode tohto združenia,“ povedal dekan prof. Petrovič. „Zamestnanci školy svojimi aktivitami prispeli k úspešnej certifikácii Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda Radou Európy v roku 2021. Naša škola je od roku 2021 zároveň jedinou slovenskou univerzitou Univerzitnej siete pre štúdium kultúrnych ciest, ktorá podporuje mobilitu študentov za účelom ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva.“
Ako doplnil dekan FF prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., výskum života a diela sv. Cyrila a Metoda prebieha na takmer všetkých fakultách UKF, osobitne na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na FF UKF.
„Ústav organizuje medzinárodnú spoluprácu, výmenu informácií, podujatia, výstavy, konferencie, buduje dokumentačné centrum, vyvíja projektovú činnosť, vydáva vedecký časopis Konštantínove listy a rôzne iné publikácie s interdisciplinárnym zameraním,“ hovorí prof. Hetényi. „Ústav poskytuje možnosť univerzitného vzdelávania pre veriacu rímskokatolícku mládež, Univerzitné pastoračné centrum je jeho súčasťou. Priestor na budúcu diskusiu vidím ohľadom Erasmu a vatikánskych univerzít - aby sa otvorila možnosť na vysielanie študentov na tieto univerzity. Chceli by sme rozvinúť aj odbornú a projektovú spoluprácu s Pápežským východným inštitútom Gregoriánskej univerzity v Ríme.“
nuncius 3    nuncius 4
Aktivity Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa predstavil jeho rektor doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. Centrum bolo zriadené v roku 2008, čím dovtedy jestvujúca pastoračná služba poskytovaná študentom katolíckou cirkvou dostala najvyššiu možnú inštitucionálnu úroveň.
„Zriadeniu centra predchádzal podpis zmluvy o spolupráci medzi UKF a Biskupstvom Nitra. Ide o spoluprácu pri ľudskej a duchovnej formácii študentov, ale tiež o akademicko-vedeckú spoluprácu. Duchovná práca sa opiera o motto duchovného patróna UPC Pavla Straussa, známeho konvertitu, lekára, teológa, filozofa a duchovného autora,“ priblížil doc. Hlad. Spomenul viacero úrovní pastoračnej starostlivosti o študentov i zamestnancov a v závere vedeniu UKF poďakoval za 15 rokov inštitucionálnej, ľudskej i materiálnej ústretovosti a dôvery.
Mons. Nicola Girasoli sa zástupcom vedenia univerzity poďakoval za udržiavanie cyrilo-metodskej tradície a jej odkazu v pôsobení univerzity, vo vzdelávaní a formovaní mladých ľudí. Na kultúrno-duchovnom dedičstve je podľa neho založená identita človeka i národa, bez nej je ťažké niekam smerovať.
Prednáška a sv. omša v UPC
V programe návštevy apoštolského nuncia na UKF nasledovala o 16. h prednáška v Sieni Konštantína Filozofa, spojená s diskusiou pre pedagógov na tému Kresťanstvo, cyrilometodská tradícia a univerzita v kontexte súčasných ideových premien. Mons. Nicola Girasoli sa v nej dotkol problematiky inkulturácie viery, hovoril o povolaní ponúkať, ale nevnucovať pravdu a evanjeliové hodnoty, rešpektujúc pritom rozmanitosť kultúr. Bez zrieknutia sa vlastných hodnôt a identity by mal človek vedieť viesť dialóg bez predsudkov, podporený princípom flexibility. Hovoril o potrebe obnovenia dôveryhodnosti vo všetkých verejných inštitúciách vrátane cirkvi. Poslucháčov si získal svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou a otvorenosťou.
nuncius 6    nuncius 5
V závere návštevy sa apoštolský nuncius a ostatní hostia spolu s členmi vedenia univerzity odobrali na stretnutie so študentmi v Univerzitnom pastoračnom centre, kde sa konala svätá omša s tematickou homíliou Boh je láska a radosť z lásky, spojená s diskusiou.
 
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Bc. Ľubomír Balko

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem