Tlmočnícke skúšky v trinástich jazykoch

V decembrovom termíne skúšok sa z prihlásených 62 uchádzačov ospravedlnila takmer tretina uchádzačov, a tak z pôvodne pripravených 24 odborných komisií sme boli nútení zrušiť 7 komisií, a to aj z jazykov, v ktorých je akútny nedostatok súdnych tlmočníkov a prekladateľov (čínsky, holandský, rumunský).
Odborné skúšky prebiehali v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Štefánikovej ulici v termíne od 12. až 14. decembra 2022. Počas troch dní pracovalo 17 skúšobných komisií, ktoré mali za úlohu hodnotiť pripravenosť uchádzačov na tlmočenie a preklad právnych textov v albánskom, anglickom, arabskom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, nórskom, perzskom, poľskom, ruskom, srbskom, talianskom a ukrajinskom jazyku. Predsedami a členmi skúšobných komisií boli držitelia pečiatky tlmočníka a prekladateľa a zástupcovia MS SR, ktorí realizovali písomný test z legislatívy upravujúcej činnosť súdnych tlmočníkov a prekladateľov, ako zákonnú súčasť písomnej časti odborných skúšok. O náročnosti odborných skúšok svedčí pomerne nízka, 44-percentná úspešnosť. Pozitívne však hodnotíme skutočnosť, že mnohí uchádzači aj napriek neúspechu na skúške hodnotili svoju účasť ako dôležitú a užitočnú skúsenosť, a stretnutie so skúsenými prekladateľmi a tlmočníkmi ako obohacujúcu a motivujúcu k ďalšiemu štúdiu a príprave na výkon súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa.
Záverom by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie za profesionálny prístup počas prípravy a realizácie odborných skúšok kolegom z jazykových katedier Filozofickej fakulty UKF v Nitre, menovite doc. PaedDr. Oľge Wrede, PhD., odbornej garantke Tlmočníckeho ústavu pri FF UKF, ako aj ďalším kolegom a certifikovaným prekladateľom a tlmočníkom z celého Slovenska. Ďakujeme tiež predstaviteľom Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR za celkovú súčinnosť pri príprave a realizácii skúšok. Osobitne by sme chceli poďakovať vedúcej mzdového oddelenia UKF, Ing. Alojzii Kováčovej, PhD., za vypracovanie metodického postupu a odborné usmernenie pri spracovaní ekonomických úkonov súvisiacich s realizáciou skúšok v skrátenom čase, ako aj pracovníčkam ekonomického oddelenia Filozofickej fakulty UKF za ich ochotu a pomoc pri spracovaní finančnej agendy v náročnom období uzávierky fiškálneho roka. Za prípravu listinných podkladov a pomoc so samotnou realizáciou skúšok ďakujeme referentke Katedry anglistiky a amerikanistiky a súčasne Tlmočníckeho ústavu, Mgr. Janke Balcovej a referentke Katedry translatológie, Mgr. Diane Jankovičovej. Naša vďaka tiež patrí vedeniu Filozofickej fakulty UKF v Nitre za trvalú podporu aktivít Tlmočníckeho ústavu FF UKF v Nitre.
 
Text: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., FF – riaditeľka Tlmočníckeho ústavu
Perex foto: www.justice.gov.sk

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem