Odovzdávanie Cien dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2022

Pred zasadnutím posledného tohtoročného kolégia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre 8. decembra 2022 sa uskutočnilo už tradičné oceňovanie pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu a významnú činnosť
v končiacom sa kalendárnom roku. Vedenie fakulty posúdilo predložené nominácie a Cenu dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre v roku 2022 udelilo za kvalitné publikačné výstupy, vedeckovýskumnú a projektovú činnosť a mimoriadne aktivity štyrom nominantom.

FF0 4382

 
Na Cenu dekana za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2022 boli nominovaní prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., z Katedry romanistiky a germanistiky, doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD., spolu s doc. Alenou Kalechyts, CSc., z Katedry slovanských filológií, doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., z Katedry marketingovej komunikácie a reklamy a prof. PhDr. Noémi Beljak-Pažinová, PhD., z Katedry archeológie. Cenu dekana za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť za rok 2022 získala prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., za vedenie grantového projektu APVV-17-0063 Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska, ako aj za projekt VEGA-2/0018/19 vedený pod názvom Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes. Za štyri a pol roka riešenia projektu APVV vzniklo päť monografií (na troch participovala nominantka), štyri vedecké články publikované doma v databázovaných časopisoch SCOPUS, WoS (na troch z nich participovala nominantka), osem vedeckých článkov publikovaných v zahraničí v databázovaných časopisoch SCOPUS, WoS (na siedmich z nich participovala nominantka), dva príspevky v karentovaných zahraničných časopisoch (na oboch participovala nominantka), dva vedecké články v zahraničí (na jednom participovala nominantka), 12 vedeckých článkov doma (na štyroch participovala nominantka) a dva recenzované zborníky (v oboch ako zostavovateľka). Zámerom projektu APVV bola realizácia archeologických výskumov, ktorých výsledky nie sú určené len pre odborníkov z oblasti histórie a archeológie, ale majú slúžiť aj pre laickú verejnosť. V prípade projektu VEGA prof. Beljak Pažinová publikovala za štyri roky riešenia projektu tri články doma v databázovaných časopisoch SCOPUS, WoS; jeden vedecký článok publikovaný v zahraničí v databázovanom časopise WoS, jeden vedecký článok v zahraničí a jeden vedecký článok doma.
 
FF0 4388
Na Cenu dekana za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) za rok 2022 boli nominovaní prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky, doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., z Katedry romanistiky a germanistiky, prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a Mgr. Anikó Ficzere, PhD., obe z Katedry romanistiky a germanistiky, doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, PhDr. Dušan Teplan, PhD., z Katedry slovanských filológií, Mgr. Patrik Petráš, PhD., z Katedry slovanských filológií, doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., z Katedry archeológie a doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., rovnako z Katedry archeológie. Cenu dekana za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty za rok 2022 získal PhDr. Dušan Teplan, PhD., a to za vedeckú monografiu Slovenský nadrealizmus v korešpondencii (1935 – 1948). Obsahom vyše osemsto stranovej publikácie je rozsiahly výber 490 listov z korešpondencie príslušníkov slovenského nadrealistického hnutia, ktorú autori a zostavovatelia prevzali z verejných a vybraných osobných literárnych archívov. Svojím rozsahom a spracovaním ide o jedinečný vedecký a vydavateľský počin, ktorým sa otvára priestor na podrobné preskúmanie najväčšieho avantgardného hnutia v dejinách Slovenska.

FF0 4395

 
Na Cenu dekana za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách) za rok 2022 boli nominovaní Mgr. Štefan Mikla, z Katedry etiky a estetiky, Mgr. Zuzana Civáňová, PhD., doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., Mgr. Paula Píšová, všetci z Katedry romanistiky a germanistiky, doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., z Katedry slovanských filológií, doc. Mgr. Emília Peréz, PhD., z Katedry translatológie, doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Mgr. Veronika Szabóová, PhD., obe z Katedry marketingovej komunikácie a reklamy, Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., z Ústavu riadenia kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., z Katedry archeológie a doc. PhDr. Stanislava Bönde-Gogová, PhD., spolu s PhDr. Danielom Bešinom, PhD., z Katedry archeológie. Cenu dekana za spoluprácu so študentskou komunitou za rok 2022 získala Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. V marci 2022 zorganizovala v spolupráci so študentmi študijného programu kulturológia zbierku humanitárnej pomoci pre ukrajinských študentov Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Zorganizovala a zrealizovala workshop ukrajinského jazyka, ktorý bol určený pre študentov i pedagógov UKF v Nitre. Pod jej vedením v rámci predmetu Projektovanie kultúrnych aktivít študenti pripravili podujatie „Kultúrne potulky – večir z ukrajinskoju kuľturoju“, ktoré bolo určené nielen pre akademickú obec, ale aj pre širokú verejnosť. Bolo zamerané na prezentáciu ukrajinskej kultúry, podporu interkultúrneho dialógu a sociálnej inklúzie. Dr. Jakubovská sa významnou mierou zaslúžila o vznik Kreatívneho centra mladých kulturológov KREATIFIKAS pri Kulturologickej spoločnosti v Nitre, ktoré združuje študentov študijného programu kulturológia.

FF0 4398

 
Na Cenu dekana za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy) za rok 2022 boli nominovaní Mgr. Augustín Sokol, z Katedry romanistiky a germanistiky a Mgr. Paula Píšová, rovnako z Katedry romanistiky a germanistiky. Cenu dekana za publikačnú činnosť doktoranda za rok 2022 získala doktorandka Mgr. Paula Píšová. Menovaná svoje vedecké závery priebežne publikuje už od čias magisterského štúdia. V roku 2022 sa autorsky podieľala na tvorbe vysokoškolskej učebnice Intervenčný program čítania s porozumením pre francúzsky jazyk : úroveň A2 vydanej v zahraničnom vydavateľstve (Praha: Verbum). V tomto roku jej vyšla aj dvojica príspevkov Obrazy Podunajska v cestopisnej reflexii grófa N.M. du Parc Locmariu a Prvky cestopisného žánru v poviedkovej tvorbe inšpirovanej africkým kontinentom z pera slovenského autora Mareka Vadasa v domácom časopise Mladá veda, ktorý je databázovaný v ERIH PLUS. Navyše má aktuálne v tlači dvojicu príspevkov databázovaných v SCOPUS a WoS s názvom The foreign atmosphere of Africa as a part of magical expression in the prosaic oeuvre of the Slovak writer Marek Vadas (v časopise Ars Aeterna) a Development of Grammar Competence via Work with the Literary Text in Teaching FFL (príspevok na medzinárodnom kongrese v Rumunsku – Lumen Center Rumunsko).
Oceneným blahoželáme a všetkým kolegom prajeme veľa energie, nápadov a vytrvalosti v ich tvorivom úsilí.

FF0 4402

 

FF0 4384

 
Text: PhDr. Daša Nováčiková, PhD., doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
Foto: PaedDr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem