Kultúrny a tlačový atašé Nemecka navštívil UKF

Dňa 18. októbra 2022 navštívil Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zástupca nemeckého veľvyslanectva Stefan Kruschke, ktorý pôsobí ako kultúrny a tlačový atašé. Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ho prijala prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., s cieľom nadviazania spolupráce univerzity s nemeckým veľvyslanectvom vo viacerých vedných a vzdelávacích oblastiach, ako aj kooperácie s nemeckými univerzitami a možnosti mobilít v rámci programu Erasmus+.
foto 5 pani prorektorka a pan Kruschke 
Návšteva nemeckého kultúrneho a tlačového atašé pokračovala na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, kde ho privítala prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., a otvorila stretnutie so zástupcami Katedry romanistiky a germanistiky (prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. – vedúca katedry, Mgr. Ervín Weiss, PhD. – zástupca vedúcej katedry, Yannick Baumann, M. A. – nemecký lektor). Vedúca Katedry romanistiky a germanistiky FF oboznámila nemeckého kultúrneho a tlačového atašé s prácou katedry, vedeckovýskumnou, resp. projektovou spoluprácou s prostredím školskej praxe (základné a stredné školy). Zúčastnení ďalej diskutovali o možnostiach zatraktívnenia a podpory nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka na základných a stredných školách, ako aj podporenia prípravy budúcich učiteľov nemeckého jazyka.
foto 7 pani prodekanka a pán Kruschke  foto 4 pan Kruschke
Následne sa uskutočnilo stretnutie so študentmi Katedry romanistiky a germanistiky FF (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, lingvodidaktika) a Katedry translatológie FF (nemecký jazyk a kultúra) a ďalšími pedagógmi (doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.). Pán Kruschke sa zaujímal o motiváciu študentov výberu štúdia nemeckého jazyka a literatúry. Následne diskutoval so študentmi o prínosoch štúdia germanistiky a o aktuálnej problematike týkajúcej sa nedostatku študentov učiteľstva nemeckého jazyka, a tým aj jeho učiteľov na základných a stredných školách.
Nemecký kultúrny a tlačový atašé vyjadril potešenie z návštevy FF UKF v Nitre, ako aj zo stretnutia so študentmi a pedagógmi Katedry romanistiky a germanistiky FF. Navrhol možnosti budúcej spolupráce a podpory nemeckého veľvyslanectva v šírení povedomia nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka.
foto 6 pani prodekanka a pan Kruschke  foto 3 pan Kruschke
Text: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Mgr. Ivan Haringa

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem