Cyklus verejných prednášok prof. Anny Bednarczyk

V dňoch 25.04. – 27.04.2022 organizovala Katedra rusistiky FF UKF v Nitre cyklus verejných prednášok prof. Anny Bednarczyk, vedúcej Katedry prekladu a didaktiky Inštitútu rusistiky Univerzity v Lodži, ktorá má v súčasnosti spolu s inými univerzitami vedúcu pozíciu v Poľsku. Počas týždňa sa uskutočnili tri podujatia v ruskom jazyku orientované na preklad. Vedeckým garantom celého cyklu prednášok bola prof. Natália Muránska, PhD. Cyklus prednášok bol zrealizovaný na základe dohôd projektu Erazmus + s cieľom nadviazania novej spolupráce medzi Katedrou rusistiky FF UKF v Nitre a Katedrou prekladu a didaktiky Inštitútu rusistiky Univerzity v Lodži.
Cieľom prvého podujatia s názvom „Перевод имен собственных“, bolo poukázať na rôznorodosť, komplexnosť a zložitosť pri prekladoch vlastných podstatných mien (toponymá, nadpisy a pod.). Profesorka Bednarczyk predstavila rôzne aspekty tohto prekladu, ako napr. metodické ciele prekladu, rozdiel medzi transkripciou, transliteráciou a prekladom či podstatný fakt, že spôsob prekladu sa mení v závislosti od daného obdobia a historickej epochy, do ktorej prekladaný výraz kontextovo zapadá.
Nasledovne sa konala prednáška s názvom „Визуализирование и перевод“, v rámci ktorej sa prof. Bednarczyk zameriavala primárne na polysémantickosť a intertextualitu, preklad textu spojeného s grafickým zobrazením (plagáty, reklamy, poézia...), ale aj na chyby v tomto type prekladu. Boli prednesené rôzne zaujímavosti z prekladu palindrómov, vizuálnych prostriedkov v básňach či pozoruhodný jav – PlagiART, kedy autor využíva nejakú časť umeleckých diel vo vlastnom diele.
Posledným podujatím bola prednáška „Переводческий анализ текста как начало переводческой деятельности“. Pani prof. Bednarczyk podrobila dôkladnej prekladateľskej analýze konkrétne básnické texty Osipa Mandeľštama a Anny Achmatovovej. Počas prednášky bolo poukázané na dôležitosť poznania štýlu textu a na podstatu prekladateľskej analýzy. Súčasťou prednášky bol aj krátky úvod do poetiky ruského umeleckého textu.
Prednášky vyvolali podnetné diskusie, ktoré priniesli celý rad nových impulzov pre prekladateľskú prax. Veríme, že zúčastnení si z podujatí odniesli mnoho cenných poznatkov a inšpirácií. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prejavenú dôveru a záujem.

krus lekes1

krus lekes1

krus lekes1

Text a foto: Mgr. Patrik Lekeš, Katedra rusistiky FF UKF v Nitre

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem